I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucius
 

เรื่องเล่า mPEC

Image

ความสุขเกิดเมื่อเราไม่คิดถึงตัวเอง นั่นคือเมื่อเราไม่สนใจว่าเราจะมีความสุขหรือไม่