watermark
Welcome
Your location: Home > Physics Olympiad > International Physics Olympiad > ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟิสิกส์โอลิมปิกนานาชาติ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ประวัติย่อ
ประวัติการเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกของประเทศไทย
สนามแข่งที่เคยจัดมาแล้ว
ลักษณะของข้อสอบและเกณฑ์การตัดสิน
เนื้อหาวิชาสำหรับการแข่งขัน

เนื้อหาวิชาสำหรับการแข่งขัน
(อย่างย่อๆ)

กลศาสตร์

 • ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง และเวลา
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 • โมเมนตัม
 • พลังงาน
 • กำลัง
 • หลักอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น
 • การดล
 • แรงยืดหยุ่น
 • แรงเสียดทาน
 • กฎการโน้มถ่วง
 • งาน
 • พลังงานศักย์และงานในสนามความโน้มถ่วง
 • แรงสู่ศูนย์กลาง
 • กฎของเคปเลอร์

กลศาสตร์ของก้อนวัตถุแข็ง

 • สมดุลของวัตถุ
 • ศูนย์กลางมวล
 • การเคลื่อนที่แบบย้ายตำแหน่งเฉยๆ และการเคลื่อนที่แบบหมุน
 • ความเร็วเชิงมุม
 • ความเร่งเชิงมุม
 • หลักอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
 • แรงภายนอกและแรงภายในระบบ
 • สมการของการเคลื่อนที่ของก้อนวัตถุรอบแกนนิ่ง
 • โมเมนต์ของความเฉื่อย
 • พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน
 • ระบบอ้างอิงแบบมีความเร่ง
 • แรงเฉื่อย

กลศาสตร์ของของไหล

 • ความดัน
 • แรงลอยตัว
 • กฎเกี่ยวกับการไหล

กลศาสตร์ความร้อนและฟิสิกส์ของกลุ่มโมเลกุล

 • พลังงานภายในสารงานและความร้อน
 • กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์
 • แบบจำลองของก๊าซอุดมคติ
 • ความดันและพลังงานของโมเลกุล
 • เลขอะโวกาโดร
 • สมการของสภาวะของก๊าซอุดมคติ (PV = nRT)
 • อุณหภูมิสัมบูรณ์
 • งานที่ทำโดยการขยายตัวของก๊าซแบบอุณหภูมิคงที่ และแบบอะเดียเบติค
 • วัฎจักรของคาร์โน
 • ประสิทธิภาพของเครื่องกลความร้อน
 • ปรากฏการณ์แบบย้อนกลับได้ และแบบย้อนกลับไม่ได้
 • เอนโทรปี
 • ตัวประกอบโบลต์ซมันน์ (e-E/kt)

การเคลื่อนที่แบบสั่นและเรื่องคลื่น

 • การสั่นแบบฮาร์มอนิค
 • สมการของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
 • คลื่นฮาร์มอนิก
 • การเคลื่อนที่ของคลื่น
 • คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวาง
 • การโพลาไรซ์เชิงเส้น
 • ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
 • คลื่นเสียง
 • การรวมคลื่นฮาร์มอนิก
 • โคเฮียเรนซ์ (coherence) ของคลื่น
 • การแทรกสอด
 • การเกิดบีตส์ (beats)
 • คลื่นนิ่ง

ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า

 • หลักอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า
 • กฎของคูลอมป์
 • สนามไฟฟ้า
 • ศักย์ไฟฟ้า
 • กฎของเกาส์
 • ตัวเก็บประจุ
 • ความจุไฟฟ้า
 • ค่าคงตัวไดอิเล็กตริก
 • พลังงานต่อหน่วยปริมาตรของสนามไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

 • กระแสไฟฟ้า
 • ความต้านทานในวงจร
 • ความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า
 • กฎของโอห์ม
 • กฎของเคอร์ชอฟฟ์
 • งานและกำลังในวงจรกระแสตรงและวงจรกระแสสลับ
 • กฎของจูล
 • สนามแม่เหล็กเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า (ไม่ใช่จากแท่งแม่เหล็ก)
 • แรงที่กระทำต่อลวดนำกระแสไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก (แรงลอเรนต์ซ)
 • กฎของแอมแปร์
 • กฎการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ฟลักซ์แม่เหล็ก
 • กฎของเลนซ์
 • การเหนี่ยวนำตัวเอง (self induction)
 • ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
 • ความซึมซาบเชิงแม่เหล็ก
 • พลังงานต่อหน่วยปริมาตรในสนามแม่เหล็ก
 • กระแสสลับ
 • ตัวต้านทาน
 • ตัวเหนี่ยวนำ
 • ตัวเก็บประจุ
 • ในวงจรกระแสสลับ
 • ความต่างศักย์และกระแสในวงจรแบบนี้
 • ปรากฏการณ์การพ้องทั้งแบบขนาน และแบบอนุกรมในวงจร

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • วงจรสำหรับการเกิดกระแสแบบคลื่นความถี่ของการสั่น
 • การทำให้เกิดการสั่นโดยการป้อนสัญญาณกลับ (feedback) และการพ้อง
 • การเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การเลี้ยวเบนโดยสลิตเดี่ยว และโดยสลิตคู่
 • เกรตติง
 • อำนาจแยกของเกรตติง
 • การสะท้อนแบบแบรกก์ (Bragg)
 • การกระจายของคลื่นและสเปกตรัมที่เกิดจากการเลี้ยวเบน
 • สเปกตรัมแบบเส้นของก๊าซ
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเชิงคลื่นตามขวาง
 • การโพลาไรซ์ และตัวโพลาไรเซอร์
 • ความสามารถในการแยกจุดที่ใกล้กันในภาพโดยระบบจับภาพ (resolving power)
 • วัตถุดำ
 • กฎของสเตฟาน-โบลท์ซมันน์

ฟิสิกส์ควอนตัม

 • ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก
 • พลังงานและโมเมนตัมของอนุภาคของแสง
 • ความยาวคลื่นเดอบรอยล์
 • หลักของความไม่แน่นอนโดยไฮเซนเบอร์ก

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

 • หลักการสัมพัทธภาพ
 • การรวมความเร็ว
 • ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ในเชิงสัมพัทธภาพ (ซึ่งแตกต่างจากแบบเก่าในเรื่องเสียง)
 • สมการของการเคลื่อนที่ในเชิงสัมพัทธภาพ (นี่คือกฎข้อสองของนิวตันที่ดัดแปลงให้สอดคล้องกับหลักสัมพัทธภาพ)
 • โมเมนตัม
 • พลังงาน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างมวลสารกับพลังงาน
 • หลักอนุรักษ์โมเมนตัม และหลักอนุรักษ์พลังงานในเชิงสัมพัทธภาพ

สสาร (โครงสร้างของสสาร)

 • การประยุกต์สมการของแบรกก์
 • ระดับพลังงานในอะตอม และในโมเลกุล
 • การส่งออกและการดูดกลืนพลังงานโดยอะตอมและโมเลกุล
 • สเปกตรัมของอะตอมของไฮโดรเจนและของอะตอมที่คล้ายไฮโดรเจน
 • ระดับพลังงานในนิวเคลียส
 • การคายพลังงานและหรือการสลายตัวแบบแอลฟา บีตา และแกมมา
 • การดูดกลืนพลังงาน
 • เวลาครึ่งชีวิตและการลดจำนวนแบบเอกซ์โพเนนเซียล (แบบยกกำลัง e-t)
 • ส่วนประกอบของนิวเคลียส
 • มาลที่หายไปเมื่ออนุภาคพื้นฐานรวมกันเข้าเป็นนิวเคลียส
 • ปฏิกิริยานิวเคลียร์