Nationalism is an infantile sickness. It is the measles of the human race.

Albert Einstein
 

News

Image

 
 
 

ผลสอบฟิสิกส์ สอวน. ระดับไม่เกิน ม. 4 ค่ายหนึ่ง 2552-53

ผลสอบฟิสิกส์ สอวน. ระดับไม่เกิน ม. 4 ค่ายหนึ่งเพื่อเข้าค่ายสอง 2552-53

 1. เด็กชายปภพ สวัสดี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 2. นายพงศภัค สวัสดิรักษ์ เตรียมอุดมศึกษา
 3. นายเชาว์วรรธน์ ขจรรัตนา เตรียมอุดมศึกษา
 4. เด็กหญิงณัฐนันท์ ถนอมวาจามั่น สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 5. เด็กชายธรพล เศรษฐวงศ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม
 6. นายจิรัฏฐ์ จิระวิชิตชัย เตรียมอุดมศึกษา
 7. นางสาวธัญวรัตม์ กองสวัสดิ์ เตรียมอุดมศึกษา
 8. นายปารเมศ ภาษิตปรัชญา สามเสนวิทยาลัย
 9. นายภวินท์ วิรุณราช เตรียมอุดมศึกษา
 10. นายสิทธิชาติ สุขผลธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย

ผลสอบฟิสิกส์ สอวน. ระดับไม่เกิน ม. 5 ค่ายหนึ่ง 2552-53

ผลสอบฟิสิกส์ สอวน. ระดับไม่เกิน ม. 5 ค่ายหนึ่งเพื่อเข้าค่ายสอง 2552-53

 1. เด็กชายณัชพล เด่นดำรงทรัพย์ สาธิต มศว. ปทุมวัน
 2. นายปริวัตร์ อังศิริกุลชัย เตรียมอุดมศึกษา
 3. นายกัญจน์ อุ่นจิตติ อัสสัมชัญ
 4. เด็กชายธนกร วรสถิตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 5. นายอภิชัย อรุณโชคถาวร วัดสุทธิวราราม
 6. นายสาริน ดุรงค์ดำรงชัย นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 7. นายธาวิต กัลยาณมิตร เตรียมอุดมศึกษา
 8. นายปฏิภาณ แสงเดือน สามเสนวิทยาลัย
 9. นายศุภกฤต ลิ้มพรภักดี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 10. นายภาคย์ เนตราคม เตรียมอุดมศึกษา
 11. เด็กชายธีรภัทร เมืองพูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ผลสอบฟิสิกส์โอลิมปิกเพื่อคัดตัวเข้าค่ายสอง 2552-53

 1. ชยากร พงษ์ศิริ ตุ้ยนุ้ย
 2. สิรภัทร จงอร่ามรุ่งเรือง สิจง
 3. จิรวิชญ์ รัตนปรีชาชัย จิรัด
 4. นนทวิทย์ ชีวเรืองโรจน์ มาม่า
 5. วาริท อัศวานันทน์ ม้าสวนจิต
 6. ภคพล ศุภนิรัติศัย ปลากระป๋อง
 7. ณัชชากร ขวัญขจรวงศ์ คอมพิวเตอร์
 8. ณัฐวุฒิ กองสุวรรณ กองทอง
 9. วัศพล ธีรวนพันธ์ุ วัดซ่า
 10. จิรายุ สุทัศนทรวง แสบถึงทรวง
 11. ปานชีวา อารยะชีพปรีชา ปานปรี
 12. พชร สวนศิลป์พงศ์ พดสวน
 13. ภาณิน เพียรโรจน์ จั๊กจี้
 14. ธนภรณ์ ณ นรงค์ ณ
 15. พีรณัฐ โชติค้ำวงศ์ พี่โฉด