The only thing that interferes with my learning is my education.

Albert Einstein
 

News

Image

 
 
 

POSN

ข่าวลือผลสอบฟิสิกส์สอวนเพื่อไปชุมนุมที่พิษณุโลก

นี่เป็นข่าวเหวง ๆ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ห้ามเรียกร้องความเสียหายใดทั้งสิ้น
ม.4
ตามล่าหาเหยื่อ - เด็กชายปภพ สวัสดี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ลูกแมวเสื้อแดง - เด็กหญิงณัฐนันท์ ถนอมวาจามั่น สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
กระแสไฟฟ้าแรงสูง - นายพงศภัค สวัสดิรักษ์ เตรียมอุดมศึกษา
ชาววัด - นายเชาว์วรรธน์ ขจรรัตนา เตรียมอุดมศึกษา
จิจิ - นายจิรัฏฐ์ จิระวิชิตชัย เตรียมอุดมศึกษา
หนูไม่อาย - นางสาวธัญวรัตม์ กองสวัสดิ์ เตรียมอุดมศึกษา

สำรองอันดับหนึ่ง
ซวยเป็นบ้า ดันชื่อเหมือนแมวแดง - นายณัฐนันท์ ตันติวัสดาการ สวนกุหลาบวิทยาลัย

ม.5

ผลสอบฟิสิกส์ สอวน. ระดับไม่เกิน ม. 4 ค่ายหนึ่ง 2552-53

ผลสอบฟิสิกส์ สอวน. ระดับไม่เกิน ม. 4 ค่ายหนึ่งเพื่อเข้าค่ายสอง 2552-53

 1. เด็กชายปภพ สวัสดี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 2. นายพงศภัค สวัสดิรักษ์ เตรียมอุดมศึกษา
 3. นายเชาว์วรรธน์ ขจรรัตนา เตรียมอุดมศึกษา
 4. เด็กหญิงณัฐนันท์ ถนอมวาจามั่น สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 5. เด็กชายธรพล เศรษฐวงศ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม
 6. นายจิรัฏฐ์ จิระวิชิตชัย เตรียมอุดมศึกษา
 7. นางสาวธัญวรัตม์ กองสวัสดิ์ เตรียมอุดมศึกษา
 8. นายปารเมศ ภาษิตปรัชญา สามเสนวิทยาลัย
 9. นายภวินท์ วิรุณราช เตรียมอุดมศึกษา
 10. นายสิทธิชาติ สุขผลธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย

ผลสอบฟิสิกส์ สอวน. ระดับไม่เกิน ม. 5 ค่ายหนึ่ง 2552-53

ผลสอบฟิสิกส์ สอวน. ระดับไม่เกิน ม. 5 ค่ายหนึ่งเพื่อเข้าค่ายสอง 2552-53

 1. เด็กชายณัชพล เด่นดำรงทรัพย์ สาธิต มศว. ปทุมวัน
 2. นายปริวัตร์ อังศิริกุลชัย เตรียมอุดมศึกษา
 3. นายกัญจน์ อุ่นจิตติ อัสสัมชัญ
 4. เด็กชายธนกร วรสถิตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 5. นายอภิชัย อรุณโชคถาวร วัดสุทธิวราราม
 6. นายสาริน ดุรงค์ดำรงชัย นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 7. นายธาวิต กัลยาณมิตร เตรียมอุดมศึกษา
 8. นายปฏิภาณ แสงเดือน สามเสนวิทยาลัย
 9. นายศุภกฤต ลิ้มพรภักดี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 10. นายภาคย์ เนตราคม เตรียมอุดมศึกษา
 11. เด็กชายธีรภัทร เมืองพูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย