I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucius
 

News

Image

 
 
 

IPhO

ไทยเป็นเจ้าภาพฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 42 ในปี 2554 (2011) เป็นที่แน่นอนแล้ว

ไทยเป็นเจ้าภาพฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 42 ในปี 2554 (2011) เป็นที่แน่นอนแล้ว อ่านจดหมายจากประธานและเลขานุการของการแข่งข้น IPhO ได้ข้างล่าง

Image
Image

Tags: