It's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer.

Albert Einstein
 

News

Image

 
 
 

APhO

ผลสอบ (ไม่เป็นทางการ) ฟิสิกส์สสวท.ค่ายสองเพื่อคัดตัวแทนไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียที่ไต้หวัน

อิสระพงศ์
ธิปก
วีรภัทร
ภคพล
นครินทร์
ชยากร
สิรภัทร
ปานชีวา

จิรวิชญ์
วาริท
ณัชชากร
นนทวิทย์
วัศพล
จิรายุ
ณัฐวุฒิ
พชร
ธนาภรณ์
ภาณิน
พีรณัฐ