I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucius
 

News

Image

 
 
 

ข่าวลือผลสอบฟิสิกส์สอวนเพื่อไปชุมนุมที่พิษณุโลก

นี่เป็นข่าวเหวง ๆ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ห้ามเรียกร้องความเสียหายใดทั้งสิ้น
ม.4
ตามล่าหาเหยื่อ - เด็กชายปภพ สวัสดี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ลูกแมวเสื้อแดง - เด็กหญิงณัฐนันท์ ถนอมวาจามั่น สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
กระแสไฟฟ้าแรงสูง - นายพงศภัค สวัสดิรักษ์ เตรียมอุดมศึกษา
ชาววัด - นายเชาว์วรรธน์ ขจรรัตนา เตรียมอุดมศึกษา
จิจิ - นายจิรัฏฐ์ จิระวิชิตชัย เตรียมอุดมศึกษา
หนูไม่อาย - นางสาวธัญวรัตม์ กองสวัสดิ์ เตรียมอุดมศึกษา

สำรองอันดับหนึ่ง
ซวยเป็นบ้า ดันชื่อเหมือนแมวแดง - นายณัฐนันท์ ตันติวัสดาการ สวนกุหลาบวิทยาลัย

ม.5
เด็กชายธนกร วรสถิตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นายธรรศ ตั้งกิจวนิชกุล เตรียมอุดมศึกษา
นายกัญจน์ อุ่นจิตติ อัสสัมชัญ
นายปวัน ลาภบริสุทธิ์ สาธิต มศว.ปทุมวัน
นายธาวิต กัลยาณมิตร เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชายณัชพล เด่นดำรงทรัพย์ สาธิต มศว.ปทุมวัน
นายอภิชัย อรุณโชคถาวร วัดสุทธิวราราม
นายภาคย์ เนตราคม เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชายธีรภัทร เมืองพูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นายสาริน ดุรงค์ดำรงชัย นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นายภาพรพี บัวสนธ์ เตรียมอุดมศึกษา
นายสุธี ประสงค์วรากิจ ศึกษานารีวิทยา

สำรอง
นายปริวัตร์ อังศิริกุลชัย เตรียมอุดมศึกษา
นายศุภกฤต ลิ้มพรภักดี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย