I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucius
 

News

Image

 
 
 

เลื่อนการสอบ IJSO รอบที่สอง

การสอบ IJSO รอบ 2 ของปี 2553 ที่จะเดิมว่าจะมีในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 นั้น

ขอเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเรียบร้อย

ช่วยบอกต่อ ๆ กันไปด้วย