Real learning comes about when the competitive spirit has ceased.

J. Krishnamurti
 

News

Image

 
 
 

ผลสอบฟิสิกส์ สอวน. ระดับไม่เกิน ม. 4 ค่ายหนึ่ง 2552-53

ผลสอบฟิสิกส์ สอวน. ระดับไม่เกิน ม. 4 ค่ายหนึ่งเพื่อเข้าค่ายสอง 2552-53

 1. เด็กชายปภพ สวัสดี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 2. นายพงศภัค สวัสดิรักษ์ เตรียมอุดมศึกษา
 3. นายเชาว์วรรธน์ ขจรรัตนา เตรียมอุดมศึกษา
 4. เด็กหญิงณัฐนันท์ ถนอมวาจามั่น สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 5. เด็กชายธรพล เศรษฐวงศ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม
 6. นายจิรัฏฐ์ จิระวิชิตชัย เตรียมอุดมศึกษา
 7. นางสาวธัญวรัตม์ กองสวัสดิ์ เตรียมอุดมศึกษา
 8. นายปารเมศ ภาษิตปรัชญา สามเสนวิทยาลัย
 9. นายภวินท์ วิรุณราช เตรียมอุดมศึกษา
 10. นายสิทธิชาติ สุขผลธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย
 11. นายวรวินทร์ ไตรวิทยานุรักษ์ เตรียมอุดมศึกษา
 12. นายชยุตม์ รัศมีวิริยะนนท์ เตรียมอุดมศึกษา
 13. นายจิธณัท วัฒนานนท์ เตรียมอุดมศึกษา
 14. เด็กชายณัฐ กิตติพงศ์พัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
 15. นางสาวจิดาภา วนิชานนท์ เตรียมอุดมศึกษา
 16. เด็กชายอภินพ เพ็ญศิริ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 17. นายกิตติธัช ครองชนม์ เตรียมอุดมศึกษา
 18. นายสิรภพ รัตนประทีปกร เซนต์คาเบรียล
 19. เด็กชายกันตดนย์ ประทีปสว่างวงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 20. นายจิรายุ ลิ่วเฉลิมวงศ์ เตรียมอุดมศึกษา
 21. นางสาวพัชร์ งามแสงรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 22. เด็กชายนภัทร วรรณปิยะรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 23. นายภณ เฉลิมวงศาเวช สวนกุหลาบวิทยาลัย
 24. นายณัฐภัทร จิระวิชชเลิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
 25. นายกฤษฎา สุกหา เตรียมอุดมศึกษา
 26. นายนภดล ปั้นสืบสาย สวนกุหลาบวิทยาลัย
 27. นายธนัสถ์ อรัญชญานนท์ เตรียมอุดมศึกษา
 28. เด็กชายพีรพล เพิ่มศิริพันธ์ุ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
 29. เด็กชายธนัสถ์ ศรีวัชรานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
 30. เด็กชายภูมิเทพ อรัญญาเกษมสุข สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 31. นายพีรวัส เหล่าบุญเกื้อ เตรียมอุดมศึกษา
 32. นายวรรณพงษ์ เชวงเกียรติกุล ราชวินิตมัธยม
 33. นายเคน อิเกดะ เตรียมอุดมศึกษา
 34. เด็กหญิงกมลธร ศรีสุวรรณกิจ สตรีวิทยา
 35. นางสาวภัทราภรณ์ คูหะวัฒนา สตรีวิทยา
 36. นายศุภวิชญ์ ศรีนนท์ เซนต์คาเบรียล
 37. นายธนาพันธ์ แก้วจงประสิทธิ์ เตรียมอุดมศึกษา
 38. เด็กชายวิชญนันท์ วชิรภูษิตานันท์ เซนต์คาเบรียล
 39. นายปัณณ์ คูหาชัยสกุล เตรียมอุดมศึกษา
 40. นายพูลพันธ์ สุขุมสวัสดิ์ เตรียมอุดมศึกษา
 41. นายสุรัตน์ วังวรัญญู สวนกุหลาบวิทยาลัย
 42. นายปยุต หิรัญญโชค เตรียมอุดมศึกษา
 43. เด็กชายเรืองยศ วนานันต์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 44. นายธวัชชัย แสงดี เตรียมอุดมศึกษา
 45. เด็กชายไพโรจน์ เจริญศรี สวนกุหลาบวิทยาลัย
 46. นายธนภัทร ต.ศรีวงษ์ เตรียมอุดมศึกษา
 47. นายนวฤกษ์ รุ่งศรีศศิธร เตรียมอุดมศึกษา
 48. เด็กหญิงอิษฎา ศีลพิพัฒน์ สตรีวิทยา
 49. นายพีรศิลป์ อัศวเมฆี เซนต์คาเบรียล
 50. นายกวิน จึงสกุลรุจิเรข เตรียมอุดมศึกษา
 51. เด็กชายภวิศ ตันติไพบูลย์วุฒิ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 52. เด็กชายกษิดิศ สุทธิสันธิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
 53. นางสาวภคพร ต่อศิริสุข เตรียมอุดมศึกษา
 54. นายศุภสัณห์ วานิชพงษ์พันธ์ุ เตรียมอุดมศึกษา
 55. นายสกล จิรรัตนโสภา เซนต์คาเบรียล