มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ

mPEC

Real learning comes about when the competitive spirit has ceased.

J. Krishnamurti

Before you speak, ask yourself: Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve on the silence?

Shirdi Sai Baba

I have never let my schooling interfere with my education.

Mark Twain

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucius

คนกล้าคือคนที่กลัว คนที่ไม่กลัวไม่ต้องใช้ความกล้า

mPEC

Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty.

Albert Einstein

Nationalism is an infantile sickness. It is the measles of the human race.

Albert Einstein

It's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer.

Albert Einstein

คนที่แสวงหาความสุขไม่มีวันมีความสุข มันเหมือนกับการพยายามนอนหลับ ยิ่งพยายามนอนให้หลับมันก็ยิ่งไม่หลับ

mPEC
 

News

Image

 
 
 

ผลสอบฟิสิกส์ สอวน. ระดับไม่เกิน ม. 5 ค่ายหนึ่ง 2552-53

ผลสอบฟิสิกส์ สอวน. ระดับไม่เกิน ม. 5 ค่ายหนึ่งเพื่อเข้าค่ายสอง 2552-53

 1. เด็กชายณัชพล เด่นดำรงทรัพย์ สาธิต มศว. ปทุมวัน
 2. นายปริวัตร์ อังศิริกุลชัย เตรียมอุดมศึกษา
 3. นายกัญจน์ อุ่นจิตติ อัสสัมชัญ
 4. เด็กชายธนกร วรสถิตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 5. นายอภิชัย อรุณโชคถาวร วัดสุทธิวราราม
 6. นายสาริน ดุรงค์ดำรงชัย นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 7. นายธาวิต กัลยาณมิตร เตรียมอุดมศึกษา
 8. นายปฏิภาณ แสงเดือน สามเสนวิทยาลัย
 9. นายศุภกฤต ลิ้มพรภักดี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 10. นายภาคย์ เนตราคม เตรียมอุดมศึกษา
 11. เด็กชายธีรภัทร เมืองพูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 12. นายธรรศ ตั้งกิจวนิชกุล เตรียมอุดมศึกษา
 13. นายปวัน ลาภบริสุทธิ์ สาธิต มศว. ปทุมวัน
 14. นายภาพรพี บัวสนธ์ เตรียมอุดมศึกษา
 15. นายสุภณัฐ พิพิธพัฒนาปราปต์ เตรียมอุดมศึกษา
 16. นายชวิน หริรักษ์สกุล สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 17. นายสุธี ประสงค์วรากิจ ศึกษานารีวิทยา
 18. นายปราชญ์ มหาโชคเลิศวัฒนา มัธยมวัดนายโรง
 19. นายศรายุธ อโนภาส เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 20. เด็กชายสิรวิชญ์ พนาวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 21. นายอนุวัฒน์ ศรีวรกุล เตรียมอุดมศึกษา
 22. นายมัทนพล คงอุทัยกุล สารวิทยา
 23. นายทฤทธิ์ โล่ห์เพชรัตน์ เซนต์ดอมินิก
 24. นายภัทรธร จิตหวัง เตรียมอุดมศึกษา
 25. นายพงศ์พล เถียรทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 26. นายธีรเชษฐ์ วัชรานาถ ราชวินิตมัธยม
 27. นายศุภพล ดิถีสวัสดิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
 28. นายภณสุต หรรษาจารุพันธ์ สาธิตจุฬาฯ
 29. นายรวยเลิศ หิรัญประดิษฐ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย