ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41458 Posts in 6253 Topics- by 9031 Members - Latest Member: best19240
mPEC Forumฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุนฟิสิกส์สอวน ฟิสิกส์ สอวนผลสอบฟิสิกส์สอวนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-49 ระดับชั้นไม่เกินม.5 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Pages: 1 2 »   Go Down
Print
Author Topic: ผลสอบฟิสิกส์สอวนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-49 ระดับชั้นไม่เกินม.5 ไม่ได้เรียงตามคะแนน  (Read 22232 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6298


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« on: September 09, 2005, 06:37:37 PM »

                                                  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         
                                           โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ  สอวน.  สาขาวิชาฟิสิกส์  ปี 2548 - 2549          
                                                                                  ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา         
         

วันที่ 4 ตุลาคม 2548 มีรายการที่นักเรียนต้องทำดังนี้

07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน รายงานตัว
08.30 - 09.45 น. ปฐมนิเทศ
10.00 น. เริ่มเรียนจริงจัง
นางสาวธนิดา   ตังธนาวิรุตม์   เบญจมราชาลัย  ในพระบรมราชูปภัมภ์   ม.5   
นายณรงค์พล   วิชัยลักขณา   โยธินบูรณะ   ม.5   
นายนฤนนท์   ดลสฤษฎ์ไชย   สาธิต มศว.ประสานมิตร   ม.5   
นายธีรศานต์   เพียรพานิชย์   ไตรมิตรวิทยาลัย   ม.5   
นายนพพล   นราศรี   มัธยมวัดสิงห์   ม.5   
นายตฤณโชค   เอี่ยมมนัสสกุล   วัดสุทธิวราราม   ม.5   
นายณพัทร์   บูรณถาวรสม   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5   
นางสาวทอแสง   ชโยวรรณ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5   
นายเกตุชาติ   แก้วปลี   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5   
นายวิชญ์   อึ้งวัฒนากุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5   
นายนภัส   เตชะเลิศไพศาล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5   
นางสาวญัฐชา   อัศวชนานนท์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นายศิรสิทธิ์   พยัคฆเรือง   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นายกฤตบุณ   โกศัยพลกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นายณัฐวัฒน์   อัศววรฤทธิ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นายปวีณ   สุทธิศรีปก   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นางสาวตมิสา   หวงวงศ์ศรี   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นางสาวพรรณภรณ์   ธรรมสุภาพงศ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นางสาวธมลวรรณ   สุรเกียรติชานุกูล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นายพรชัย   แก้วทรัพย์ศักดิ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นายธีรวัต   ปานเศรษฐี   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นายพลาวิต   หอวิมานพร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นางสาวสุดทยา   เจนเจริญธรรม   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นายณัฐกิตติ์   เหลืองวัฒนากิจ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นายกลวัชร   สวัสดิ์พาณิชย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นายสมพงษ์   โอภาสวานิช   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นายไตรสิทธิ์   กิตติศรีไสว   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นายเอกพล   คูณสิริไพบูลย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.5
นายชัยวัฒน์   ทวิวรดิลก   สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ม.5
นายภูมิ   จันทรโมลี   สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ม.5
นายวีรภัทร   สุโภไควณิช   สาธิตศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน   ม.5
นายณัฐพงษ์   วงศ์นวปรีชาชัย   กรุงเทพคริสเตียน   ม.5
นายภานุพงศ์   เสรีภาณุ   กรุงเทพคริสเตียน   ม.5
เด็กชายคามิน   ศิริวัฒน์เวชกุล   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.3
นางสาวรงรอง   เจียเจริญ   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.5
นางสาวสัจจพร   อินทร์นิพัฒน์   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.5
นายอติเทพ  ถนอมพงษ์นาวิน   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.5
นายเอกวริศ   มีจันทร์   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.5
นายจิณณวัตร   แซ่โง้ว   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.5
นายกิตติวัฒน์   ตั้งมงคลเลิศ   สามเสนวิทยาลัย   ม.5นักเรียนจากระดับชั้นไม่เกินม.4 ต่อไปนี้มีสิทธิเข้าค่ายฟิสิกส์ สอวน ศูนย์กทม ระดับไม่เกินม.5 ค่ายที่หนึ่ง ปี 2548-49 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

น.ส. รพิศา นันทนีย์  เตรียมอุดมศึกษา
นายชานน อริยประกาย  เตรียมอุดมศึกษา
นาย ช่วยราช วงศ์รัตนานนท์ เตรียมอุดมศึกษา
นาย วรท วงศ์พันธุ์  เตรียมอุดมศึกษา
นายวิทวัส เติมกลิ่นจันทร์  สาธิตฯ เกษตรศาสตร์
นายสรวิศ แสนทวีสิน  เซนต์คาเบรียล
นายกษิดิศ โตประเสริฐพงศ์  สาธิตจุฬาฯ มัธยม ม.4
นาย ธีรวัฒน์ วัชรศิริธรรม  เตรียมอุดมศึกษา ม.4
นาย กรวิชญ์ นิยมเสถียร  เตรียมอุดมศึกษา ม.4
น.ส. ปัญจรัตน์ กิตติจรูญวิทย์  เตรียมอุดมศึกษา ม.4
นายวีกิจ สัจจะมโนรมย์  เซนต์คาเบรียล ม.4
น.ส. ณัฐชา อัศวชนานนท์  เตรียมอุดมศึกษา ม.4
ด.ช. ณภัทร ภู่วุฒิกุล  สามเสนวิทยาลัย ม.3
นาย กฤษณ์สมภพ เตชะวรุตมะ  เตรียมอุดมศึกษา ม.4
นายฐิตินันท์ ศิริประภาวัฒน์  เซนต์คาเบรียล ม.4
ด.ญ. ปริยา สิทธิคง  สาธิต มศว. ปทุมวัน ม.2
นายสารสาส์น เที้ยธิทรัพย์   หอวัง ม.4
นาย ภาคย์ มารคทรัพย์  เตรียมอุดมศึกษา ม.4
ด.ช. พลณพ สมุทรประภูติ  เซนต์คาเบรียล  ม.2
นายกัญจน์ กุนทีกาญจน์  เซนต์คาเบรียล ม.4
นายธนัท ตรีรัตนกุลวงศ์  สาธิต มศว. ประสานมิตร ม.4
นายภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล  เตรียมอุดมศึกษา ม.4
นายวีรวิชญ์ จารุวงศ์วณิชย์  เตรียมอุดมศึกษา ม.4
นายศรุต คณฑา  บางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ม.4
นายทรงเกียรติ นุตาลัย  สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.4
นายประวิทย์ อนุเคราะห์วิทยา  สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.4
นาย ณพล รัชตะสัมฤทธิ์  เตรียมอุดมศึกษา ม.4
นายธนพันธุ์ ธรรมกร่าง  เตรียมอุดมศึกษา ม.4
น.ส. ปวีณิอร อังศุธรารักษ์  เตรียมอุดมศึกษา ม.4
น.ส. พรรณภรณ์ ธรรมสุภาพงศ์  เตรียมอุดมศึกษา ม.4
น.ส. ชาลิณีย์ ประวาลปัทม์  เตรียมอุดมศึกษา ม.4

* มีบางคนติดค่ายสสวท.แล้ว บางคนเปลี่ยนโรงเรียน และทุกคนได้เลื่อนชั้นเรียนไปหนึ่งชั้นแล้ว
« Last Edit: September 08, 2006, 07:45:50 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
Peace
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 477


« Reply #1 on: September 09, 2005, 06:40:42 PM »

ยินดีด้วยกับคนที่ติดค๊าบ
รู้สึกจามีเด็กเทพหลงมาด้วยแฮะ เก่งจิงๆ Grin
Logged

น้ำเงินขาว ดาวสวรรค์ ปัญญาชน เราทุกคนคือตราสถาบัน

P.S.P.2 สายวิทย์เฮฮา
ampan
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1140


« Reply #2 on: September 10, 2005, 08:01:09 AM »

ปีนี้ ร.ร.สาธิต ประสานมิตร ก็มีประชากรน้อยตามเดิม เสียใจ   Cry เศร้าจัง
Logged

Samuraisentai Shinkenger 侍戦隊シンケンジャー
ccchhhaaammmppp
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 782


物理が 楽しいです  Physics is fun


WWW
« Reply #3 on: September 10, 2005, 06:51:20 PM »

เศร้าใจ
สาธิตจุฬา 0 คน
แง้ๆๆๆ แย่เจงๆเลย ดีนะที่มีม.4ติด
Logged

สาธิตจุฬาCUD42  ,  37-38th IPhO  ,  08' Monbusho Scholar  ,  CUIntania91  ,  UCE17/19/21
NiG
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1221


no one knows everything, and you don’t have to.


WWW
« Reply #4 on: September 10, 2005, 10:24:09 PM »

พี่แชมป์ก้อแมาเข้าเลยสิครับ อิอิอิ
 Grin
ป.ล.มาสอบด้วยนะ ท่าจะไม่อิอิ
Logged

ผมไม่เชื่อในอัจฉริยะ แต่ผมเชื่อในความขยัน อดทน ไม่ท้อแท้

กระทู้ แนะนำหนังสือฟิสิกส์
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,154.0.html

4 สุดยอดบทเรียนสำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นนักฟิสิกส์
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,5270.msg34148.html#msg34148
ampan
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1140


« Reply #5 on: September 11, 2005, 07:00:07 PM »

เพิ่งสังเกต ว่ามีม.สามด้วย ตกใจ จัง เหอๆๆ  Shocked ม.สามเลยนะ เหอๆๆๆ
« Last Edit: May 24, 2013, 11:32:34 AM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

Samuraisentai Shinkenger 侍戦隊シンケンジャー
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6298


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #6 on: September 11, 2005, 07:26:24 PM »

เพิ่งสังเกต ว่ามีม.สามด้วย ตกใจ จัง เหอๆๆ  Shocked  ม.สามเลยนะ เหอๆๆๆ

ติดเข้าค่ายสสวท.ค่าย 1 ด้วย  Shocked
« Last Edit: May 24, 2013, 11:33:03 AM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
ampan
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1140


« Reply #7 on: September 11, 2005, 07:50:27 PM »

น่ากลัวจริงๆ คงเหมือนรณชัย มั้ง หรือมากกว่า เหอๆๆ ไม่รู้ละ แต่ที่รู้ คือ ในค่ายมีพวกน่ากลัว เดินไปเดินมาแน่ๆ  Grin

สำหรับคนอื่นที่ติดเข้าไปด้วยใน ค่ายยี่สิบห้าคนนะครับ ตั้งใจเรียนเยอะๆ บางข้อที่เรียนๆ อาจมีในข้อสอบ แล้วคุณจะตกใจ  Shocked 
« Last Edit: May 24, 2013, 11:32:48 AM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

Samuraisentai Shinkenger 侍戦隊シンケンジャー
thee
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 33

เราเป็นอย่างไร สังคมเป็นอย่างนั้น


« Reply #8 on: September 12, 2005, 07:19:17 PM »

แล้วแต่ละวันต้องเรียนถึงกี่โมงครับ และก็สอบค่าย 2 เอากี่คนครับ
Logged
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6298


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #9 on: September 12, 2005, 07:23:16 PM »

แล้วแต่ละวันต้องเรียนถึงกี่โมงครับ และก็สอบค่าย 2 เอากี่คนครับ

เรียนถึงประมาณสี่โมงเย็น
ค่ายสองเอาประมาณ 30 คน (ต้องรอดูผลสอบ งบประมาณ และอื่น ๆ ด้วย)
Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
sg24979
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 140« Reply #10 on: September 17, 2005, 10:27:32 PM »

ม.5 เรียนกับอาจารย์วุทธิพันธ์ ต้องตั้งใจหน่อย มิฉะนั้นถ้าฟังตามอาจารย์ไม่ทันจะหาว่าไม่เตือนนะ (จริงๆนี่เตือนแล้วสิเนอะ)  Shame on you
Logged

สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว  ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ 

วันนี้คุณทำความดีแล้ว หรือยังครับ ?
radical
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 40

เราเป็นอย่างไร สังคมเป็นอย่างนั้น


« Reply #11 on: September 17, 2005, 10:31:35 PM »

สอวน.ม5เรียนเรื่องของม.ไรอะครับ
Logged
NiG
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1221


no one knows everything, and you don’t have to.


WWW
« Reply #12 on: September 17, 2005, 10:34:49 PM »

มันเกิน ม.ไปหลายขุมแล้วหล่ะครับ ตั้งแต่ ม.4 แล้วด้วย ไม่ต้องคิดเรื่องไปเรียนพิเสดล่วงหน้าหรอก  Undecided
Logged

ผมไม่เชื่อในอัจฉริยะ แต่ผมเชื่อในความขยัน อดทน ไม่ท้อแท้

กระทู้ แนะนำหนังสือฟิสิกส์
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,154.0.html

4 สุดยอดบทเรียนสำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นนักฟิสิกส์
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,5270.msg34148.html#msg34148
sg24979
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 140« Reply #13 on: September 18, 2005, 11:45:21 AM »

ขอบอกว่าเดี๋ยวนี้มีการเรียนพิเศษระดับมหาวิทยาลัยด้วยหละ Shocked   แถวสยามนี่แหละ หุหุ  จะบอกว่ากวดวิชาพัฒนาขึ้น หรือเด็กเราแย่ลงดีหว่า

โดยส่วนตัวก็ไม่ได้anti อะไรเลยนะ เพราะก่อนเข้ามหาลัยมาก็กวดวิชาเหมือนกัน อันนี้เพียงบอกให้รู้ไว้ เผื่อใครอยากแสดงความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง ?? เป็นปัญหาที่น่าสนใจดี

อนึ่ง สำหรับตัวผมเองในวิชาฟิสิกส์นี้ คิดว่าเรียนในค่ายโอลิมปิกนั้นสนุกกว่าเรียนในมหาลัยเยอะ  หาอาจารย์อย่างในค่ายคงยาก เพราะตั้งแต่ออกค่ายมายังไม่เจอเหมือนกัน  T_T  หรือใครคิดยังไงกัน
Logged

สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว  ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ 

วันนี้คุณทำความดีแล้ว หรือยังครับ ?
ampan
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1140


« Reply #14 on: September 18, 2005, 01:50:46 PM »

อืมม จริงนะผมขอยืนยัน เรื่องแรกคือ เวลาเรียนกับ อ.วุทธิพันธ์ อย่าพลาดแม้แต่วินาทีด้วย บางครั้งอาจมีข้อสอบคัดค่ายหน้าก็ได้
ส่วนเวลาที่เรียนในค่ายสนุกที่สุด อย่างที่เมธีบอก  Grin อยากให้น้องๆ เก็บความรู้ คาวมทรงจำที่ดีไว้  Wink
« Last Edit: May 24, 2013, 11:33:22 AM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

Samuraisentai Shinkenger 侍戦隊シンケンジャー
Pages: 1 2 »   Go Up
Print
Jump to: