ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41508 Posts in 6267 Topics- by 9456 Members - Latest Member: Physit
mPEC Forumฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุนฟิสิกส์สอวน ฟิสิกส์ สอวนผลสอบฟิสิกส์สอวนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Pages: 1 2 3 4 5 »   Go Down
Print
Author Topic: ผลสอบฟิสิกส์สอวนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน  (Read 66327 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6323


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« on: September 09, 2005, 05:49:07 PM »

                                               รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 4            
                                           โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ  สอวน.  สาขาวิชาฟิสิกส์  ปี 2548 - 2549             
                                                                                  ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา            
            
วันที่ 4 ตุลาคม 2548 มีรายการที่นักเรียนต้องทำดังนี้

07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน รายงานตัว
08.30 - 09.45 น. ปฐมนิเทศ
10.00 น. เริ่มเรียนจริงจัง   นายปฐวี   มีเหม็ง      เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวสุขุมา   มโนพัฒนาสุนทร   อัสสัมชัญคอนแวนต์ ม.4   
   นายธีรเจต   กวยบุญ   ราชวินิต     ม.4   
   นายเสริมสุข   ธนบรรเจิดสิน   วัดสุทธิวราราม   ม.4   
   นางสาวประภา   ภักดีมีชัย   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายพันเลิศ   เจ้าพานิช   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวนิมมิตา   ศรีสันต์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวภัทรชนน  อัศววรฤทธิ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวพันธิตรา   กลิ่นสังข์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวทิตพร   นพมณีไพศาล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายธนพัฒน์   ภูมิสมบัติ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวรักตาภา   พันธวงศ์เดชา   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวภัคอร   ตัณฑการ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   เด็กชายวรัตถ์   สุขสมปอง   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวรัฐฐากร   ปิ่นพัฒนพงศ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวณิชธิดา   ตั้งนันทชัย   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายอังกูร   เหลืองอร่าม   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายธนาธิป   เลิศบัณฑิตกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายพาทิศ   หาญไชยพิบูลย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวอรจิรา   วงษ์ดนตรี   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายอาลันณ์   จันท์จารุณี   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายธีรายุทธ   ตั้งจิตรเวชกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   เด็กชายเตชินท์   จุลเทศ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวนวรัตน์   รุ่งศรีศศิธร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวกัณฐิกา   วงศ์มณีประทีป   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายโชติ   เหรียญกิตติวัฒน์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายปณต   สายน้ำทิพย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวพลอยระวี   พัฒนศรีวงศ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายชิตชัย   รัตนนุกรม   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวศรีสุลักษณ์   คะชา   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายรุ่งเกียรติ   ชัยศุภกิจสินธ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายวงศกร  บูรณพงศ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายอภิวัฒน์   งามสิริกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายณรงค์ฤทธิ์  รสารักษ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายธนกร   ขวัญไสวธรรม   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายพงศธร   ด่านกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวพราวอาภา   กิตติไกรรัตน์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวปาณฑรา   ม่วงจินดา   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวณฐพรรณ   บุญวิสุทธิ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาววิริยา   ทองสมบูรณ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวทิพย์ญาดา   ปภัสสรศิริ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายรัชวุฒิ   ว่องวานิช   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายธนิทธิ  ทิพย์อาภรณ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายเคย์   จันทรประภาเวช   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายอรรถพร   ลาวัณย์ประเสริฐ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวณิชา   วงษ์จารุพงษ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวดนยา   กิตตินราดร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายกษม   อิทธิสวัสดิ์พันธุ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายกิตติพันธ์   พงศ์มรกต   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวนฤภร   ต่อศิริสุข   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายคมน์สิทธิ์   ทองธรรมชาติ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายณภัทร  คำตื้อ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายพร้อม   สุขสมปอง   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายภัทรศัย    ขจรวิทยา   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวญาณิศา   อิงคภาสกร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวปรียานุช   เธียรกานนท์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวอลิสา   ศรีนิลทา   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายคุณาธิป    นิสสัยพันธุ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายภัคพล    รัตนชัยสิทธิ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายภัทรพงศ์    สิงหวีระสมร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   เด็กชายภูษณุ   ธนาพรสังสุทธิ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายญาณเดช    ศรีพาณิชย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายธัช   จิตไมตรีเดชสกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายชานนท์    ตรีกาญจนานันท์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาววาสินี   เฑียรทอง   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายชารัตน์    ชูเกียรติ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายพีรวิทย์   ศิริพานทอง   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายวาทิศ   นิยมการ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายอัครวัต   เลี่ยวไพโรจน์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายจิระ   เนินคีรี   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายอภินันท์    เจริญชัยกรณ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวศุทธินี   จารุวงศ์วณิชย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายกิตติพงศ์    ศิริบูรณ์พิพัฒนา   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวฉัตรภรณ์   มีนาค   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายสุขสันต์    สกุลลาวัณย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายกัมพล    ยืนยงสินชัย   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายปองบุญ  ศิระบรรพกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายอภิวิทย์    ถิระพร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวเอมอร   แสงศิรินาวิน   สาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ม.4
   นายภัทร์   ลิ้มปวงทิพย์   สาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ม.4
   เด็กชายปภพ   อดิศักดิ์พานิชกิจ   สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ม.2
   นายศิรวิศ   สุรพฤกษ์   สาธิตศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน   ม.4
   นายปิยพันธ์   ประพันธ์วัฒนะ   สาธิตศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน   ม.4
   เด็กชายปัณณวิชญ์   เวชรังษี   เซนต์คาเบรียล   ม.3
   นายพงศธร   ศรีสุวรรณกิจ   เซนต์คาเบรียล   ม.3
   นายภากร   ว่องไวทยกรกุล   เซนต์คาเบรียล   ม.3
   เด็กชายอารยะ   พิสิฐโภคิน   เซนต์คาเบรียล   ม.3
   นายณัฐนนท์   โอภาสวานิช   เซนต์คาเบรียล   ม.3
   เด็กชายกุลธัช   สุวัฒนพันธุ์กุล   เซนต์คาเบรียล   ม.4
   นายคมกรณ์   อัศวเมฆี   เซนต์คาเบรียล   ม.4
   นายปณต   เกษมสุวรรณ   เซนต์คาเบรียล   ม.4
   นายอรรถพล   อรรัตนสกุล   เซนต์คาเบรียล   ม.4
   นายอรรถนันต์   ปิยเศรษฐ์   เซนต์คาเบรียล   ม.4
   นายนิธิ  จิวารุ่งเรือง   เซนต์คาเบรียล   ม.4
   นายธนาสิทธิ์   เอื้ออารีธรรม   อัสสัมชัญ   ม.3
   นายภาณุพงศ์   พรหมเศรณี   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.4
   นายธีระชัย   จรรยาสวัสดิ์   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.4
   นางสาวพัชรดาวรรณ   สุวิพันธ์   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.4
   นายพีรณัฐ   สุขประเสริฐ   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.4
   นายธนศักดิ์   สถิตวิทยากุล   นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   ม.4
   นางสาวศศิธร   เกรียงวัฒนากุล   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.4
   นายธนัท   บวรกัคปพน   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.4
   นางสาวตัทชญา   วิสารทานนท์   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.4
   เด็กชายกวิน   สุรกิจบวร   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.3
   นายกฤษณ์   เกตุตรีกรณ์   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.4
   นายศุภณัฐ  ศิริวิเสโสกุล   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   นายวีรประภาส  กิตติพิบูลย์   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   นายจาตุรนต์  ชัยมงคล   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   นายนาทวิชญ์  เตียรถ์สุวรรณ   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   นายวโรตม์  อธิคมพาณิชย์     สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   นายฉัตรชัย  เลขะมั่นคง   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   นายวิชญ์ภาส  มฤคทัต   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   ด.ช จิรายุ  สุทัศนทรวง   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2
   ด.ช ฉายวิช  ปราการพิลาศ   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3
   ด.ช ปพน  เกียรติสกุลเดชา   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3
   ด.ช รณกร  คงสกนธ์   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3
   ด.ช ปริญญา  วิจิตรวรวงศ์   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3
   นายต่อตระกูล   แสงจันทร์   สามเสนวิทยาลัย   ม.4
   นายอิทธิพงศ์   อัศรานุรักษ์   สามเสนวิทยาลัย   ม.4
   เด็กชายนนทวิย์   ชีวเรืองโรจน์   สามเสนวิทยาลัย   ม.2
   นายปัณฑ์ธิติ   ปลีหจินดา   สามเสนวิทยาลัย   ม.4
   นายจักรรินทร์   ชินสุวรรณ   สามเสนวิทยาลัย   ม.4
   นายวนิต   สมะดี      สามเสนวิทยาลัย   ม.4
« Last Edit: September 08, 2006, 07:46:53 PM by ปิยพงษ์ - Head Admin » Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
Peeravit
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 295« Reply #1 on: September 09, 2005, 05:53:14 PM »

อาจารย์ครับ อยากให้ประกาศแบบเรียงตามคะแนนด้วย  angel  angel
Logged
Peace
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 477


« Reply #2 on: September 09, 2005, 05:55:31 PM »

ว๊า เด็กรร.เราติดน้อยจังเลย Cry

แต่ม.3 เยอะดีแฮะ  Wink
« Last Edit: September 09, 2005, 05:57:51 PM by Peace » Logged

น้ำเงินขาว ดาวสวรรค์ ปัญญาชน เราทุกคนคือตราสถาบัน

P.S.P.2 สายวิทย์เฮฮา
toaster
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 466

ในเมื่อใจคิดว่าทำไม่ได้ แล้วมันจะทำได้ได้ยังไง


« Reply #3 on: September 09, 2005, 06:03:16 PM »

ผมก็ติดด้วย ไชโย  Grin

ขอบคุณนะครับที่ช่วยลงผลสอบให้
Logged

ระหว่างสิ่งที่เรารัก กับคนที่เรารัก เราควรเลือกสิ่งใดกัน
แต่ถ้าคนที่เรารัก ไม่รักเรา แล้วเราจะมีทางให้เลือกไหม
vsepr
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 37

เราเป็นอย่างไร สังคมเป็นอย่างนั้น


« Reply #4 on: September 09, 2005, 06:07:29 PM »

อาจารย์แล้วผลสอบของ ม.5 ละครับ จะมีประกาศที่นี้เปล่่าครับ Grin
Logged
Shin-Zen
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 18« Reply #5 on: September 09, 2005, 06:08:03 PM »

ขอบคุณครับ Smiley 
Logged
o0o0oo7
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 19


Underestimate the power of physics


« Reply #6 on: September 09, 2005, 07:11:51 PM »

123 คน นี่ตัดที่กี่คะแนนครับ

 Undecided ว่าแต่ปีนี้ โรงเรียนเราติดน้อยจริงๆ นะ
Logged

Underestimate the power of physics
Regina
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 43« Reply #7 on: September 09, 2005, 07:17:02 PM »

เย่ ปีนี้ รร เราติดเยอะขึ้นตั้งสองคนแหนะ หวังว่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆๆนะ อิอิ
Logged

--------------------|) |* $ t----------------------
rnA
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 2


« Reply #8 on: September 09, 2005, 09:16:00 PM »

น้องเราเยอะจังเลย Smiley
ดีใจด้วยทุกๆคน
Logged
ccchhhaaammmppp
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 782


物理が 楽しいです  Physics is fun


WWW
« Reply #9 on: September 09, 2005, 09:22:31 PM »

โรงเรียนผมติด2คนเท่าปีที่แล้วเลย
หวังว่าน้องๆจะเจริญตามรอยพี่ๆนะ Grin
Logged

สาธิตจุฬาCUD42  ,  37-38th IPhO  ,  08' Monbusho Scholar  ,  CUIntania91  ,  UCE17/19/21
meawmeaw
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 1

เราเป็นอย่างไร สังคมเป็นอย่างนั้น


« Reply #10 on: September 10, 2005, 12:42:44 AM »

... 2funny
« Last Edit: April 23, 2009, 07:46:44 PM by meawmeaw » Logged
ampan
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1140


« Reply #11 on: September 10, 2005, 07:57:17 AM »

ปีนี้เด็กเตรียมก็เป็นประชากรหลักตามด้วยสวนกุหลาบและเซนต์คาเบรียล� �นอกนั้นเป็นประชากรส่วนน้อย� Cry
Logged

Samuraisentai Shinkenger 侍戦隊シンケンジャー
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6323


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #12 on: September 10, 2005, 09:30:45 AM »

 Shame on you

ขอให้เรียนฟิสิกส์หรือวิชาอะไรก็ตามด้วยความชอบ ด้วยความรัก

อย่าทำเพราะต้องการแข่งขันกันว่าใครเก่งกว่าใคร ตระกูลใดเก่งกว่ากัน โรงเรียนใดเก่งกว่ากัน ประเทศใดเก่งกว่าประเทศใด

ข้อความ นามแฝง หรืออะไรก็ตามที่อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกัน ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ
Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
pop_the_toxic
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 1

เราเป็นอย่างไร สังคมเป็นอย่างนั้น


« Reply #13 on: September 10, 2005, 04:58:13 PM »

 Shocked Shocked :แล้วเนื้อหามันจะมีอะไรบ้างในค่าย 1 อะครับ Huh Huh Huh
Logged
ampan
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1140


« Reply #14 on: September 10, 2005, 05:05:32 PM »

ค่ายหนึ่ง น่าจะเป็นการเคลื่อนที่แบบต่างๆ กฎนิวตัน และก็บทประยุกต์ ของกฎนิวตัน ส่วนค่ายหลังน่าจะเป็นไฟฟ้า แสง คลื่น
หมายเหตุ ส่วนของผมที่บอก เรื่อง ร.ร. เพราะว่า ผมอยากให้ ร.ร.อื่นๆ มาสอบกันมากๆ จากความรู้สึกที่ว่า ผมเคยเป็นคนส่วนน้อยมาก่อน อีกอย่างผมอยากให้ ประสบการณ์ในค่ายได้ผ่านไปยังคนมากๆ เพราะส่วนใหญ่ ร.ร.ที่เข้าก็เดิมๆ ทำให้ประสบการณ์ จากพี่สู๋น้องๆ น้อย ผมอยากให้มันช่วยจุดประกาย ความชอบไปยังคนที่มีความสนใจ� icon adore
Logged

Samuraisentai Shinkenger 侍戦隊シンケンジャー
Pages: 1 2 3 4 5 »   Go Up
Print
Jump to: