ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41244 Posts in 6175 Topics- by 8114 Members - Latest Member: cmintada
mPEC ForumRecent Posts
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 71 
 on: October 26, 2019, 06:04:07 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
22. Aและ Bกำลังเคลื่อนที่มีความเร็ว \vec{v}_Aและ \vec{v}_Bทำมุม \alphaและ \betaกับ \overrightarrow{OX}ตามลำดับ จงหาขนาดและทิศทางของความเร็วของ Aสัมพัทธ์กับ B

 72 
 on: October 26, 2019, 05:58:06 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
21. ถ้าทั้ง Aและ Bกำลังเคลื่อนที่ตามแนวแกน Xโดยที่ตำแหน่งของ Aและ Bที่เวลา tใดๆ (t>0)เป็นฟังก์ชัน

x_A=x_A(t)\equiv 1-t+3t^2

x_B=x_B(t)\equiv t-2t^2 ตามลำดับ

ก. จงเขียนกราฟของ x_Aและของ x_Bบนกราฟเดียวกัน ใช้สเกลเดียวกัน
ข. ตำแหน่งของ Aสัมพัทธ์กับ Bเป็นฟังก์ชันรูปใดของ t
ค. Aอยู่ใกล้ Bที่สุดที่เวลากี่หน่วย (t=?)และระยะทางที่ใกล้ที่สุดนี้มีค่ากี่หน่วย
ง. ความเร็วของ Aสัมพัทธ์กับ Bเป็นฟังก์ชันรูปใดของ t
จ. ความเร็วสัมพัทธ์ของ Aเทียบกับ Bมีค่าเป็นเท่าไรที่จังหวะที่ Aอยู่ใกล้ Bที่สุด
ฉ. ความเร่งของ Aสััมพัทธ์กับ Bเป็นฟังก์ชันรูปใดของ tหรือว่าเป็นค่าคงที่ ถ้าคงที่, มีค่าเท่าไร (กี่หน่วย)
ช. เมื่อจังหวะที่ Aกับ Bอยู่ใกล้กันที่สุดนั้น Aและ Bมีความเร็วกี่หน่วยความเร็ว
ซ. เมื่อตอนที่ Aกับ Bอยู่ห่างกัน 52หน่วยระยะทางนั้น tมีค่าเท่าไร

 73 
 on: October 26, 2019, 04:44:38 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
16.
จาก  a_c=\omega^2r

มอง R_1

\therefore a_1=\omega_1^2R_1

มอง R_2

จะได้ a_2=\omega_2^2R_2

\therefore a_2=\frac{\omega_1^2 R_1^2}{R_2}

มอง R_3

จะได้ a_3=\omega_3^2R_3

\therefore a_3=\frac{\omega_1^2 R_1^2}{R_3}

แปลง a_2และ a_3ให้อยู่ในรูปของ a_1

จะได้ a_2=\frac{a_1R_1}{R_2}และ a_3=\frac{a_1R_1}{R_3}

ดังนั้น จะได้ a_3มีขนาดโตมากที่สุด เนื่อจาก \frac{R_1}{R_3}มีค่ามากที่สุด

 74 
 on: October 26, 2019, 03:14:49 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
15.
จาก \omega_3 R_3=\omega_1 R_1

ถ้าให้อัตราเร็วเชิงมุมเท่ากัน

จะได้ \omega R_3=\omega R_1

ดังนั้นสมการจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขว่า R_1=R_3

 75 
 on: October 26, 2019, 03:11:16 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
14.
จาก v=\omega r

มอง R_1

จะได้ v_1=\omega_1 R_1

มอง R_2

โดยอัตราเร็วสัมผัสแนววงกลมจะมีค่าเท่ากัน

จะได้ \omega_2 R_2 =\omega_1 R_1

\therefore \omega_2=\frac{\omega_1 R_1}{R_2}

มอง R_3

โดยอัตราเร็วสัมผัสแนววงกลมจะมีค่าเท่ากัน

จะได้  \omega_3 R_3=\omega_1 R_1

\therefore \omega_3=\frac{\omega_1 R_1}{R_3}

 76 
 on: October 26, 2019, 01:02:15 PM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
ข้อ 17   Smiley

 77 
 on: October 26, 2019, 01:01:44 PM 
Started by Ittipat - Last post by punpunyawish
ภาพครับ

 78 
 on: October 26, 2019, 08:40:18 AM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
17. อุกาบาต Pโคจรรอบดวงอาทิตย์ (O)เป็นแนววงรีซึ่งบรรยายด้วยฟังก์ชัน

r=r(\theta)=\frac{A}{1+B\cos \theta}

ซึ่ง A,Bเป็นค่าคงที่ ส่วนอัตราเร็วเชิงมุม \frac{d}{dt}\theta เป็นไปตามสมการ \frac{d}{dt}\theta = \frac{C}{r^2}, Cเป็นค่าคงที่

จงหาขนาดของความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง (O) ของอุกกาบาตเมื่อมันอยู่ที่จุด \raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {1}}}และเมื่อมันอยู่ที่จุด \raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {2}}}ในเทอมของ A,Bและ Cและหาว่าขนาดของความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเมื่ออุกกาบาตอยู่ที่จุดใด และ \raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {1}}}มีค่าเป็นกี่เท่าของเมื่อมันอยู่ที่จุด \raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {2}}}

18.(อ้างถึงข้อ 17) ในกรณีที่วงโคจรของดาวเคราะห์ อุกกาบาต ดาวหาง Pมีแกนเอียงทำมุม \alphaกับแกน OXของระบบอ้างอิงเฉื่อย XOYฟังก์ชันที่บรรยายวงโคจรนี้คือ

r=r(\theta )=\frac{A}{1+B\cos (\theta -\alpha)}

ซึ่งเทหวัตถุแต่ละดวง แต่ละลูก มีค่า A,B,\alphaต่างๆกัน เช่นสำหรับโลกเรามีค่า B=0.017ขนาดของความเร็วของโลกตรงจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเป็นกี่เท่าของขนาดความเร็วเมื่อโลกอยู่ห่างที่สุด

19.(อ้างข้อ 17) ที่จุดอื่นๆนอกเหนือจากจุด \raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {1}}}และ \raisebox{.5pt}{\textcircled{\raisebox{-.9pt} {2}}}อุกกาบาต Pมีความเร่งเชิงเส้นตามแนวสัมผัสวงโคจรด้วยหรือไม่? ถ้ามี, มีเนื่องจากอะไร

20.(อ้างถึงข้อ 17,18) ถ้าวงโคจรของดาวเคาระห์เป็นวงกลมรัศมี Rค่า Aและ Bเป็นเท่าไร


 79 
 on: October 25, 2019, 04:46:42 PM 
Started by Ittipat - Last post by Ittipat
14. เฟืองรัศมี R_1กำลังหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุม \omega_1และกำลังขับเฟืองรัศมี R_2ซึ่งอยู่บนเพลาคนละอันกับมัน อัตราเร็วเชิงมุมของเฟืองรัศมี R_2เป็นเท่าไร และถ้าเฟืองรัศมี R_2ขับเฟืองรัศมี R_3อีกต่อหนึ่ง เฟืองอันสุดท้ายจะมีอัตราเร็วเชิงมุมเป็นเท่าไร ตอบในรูปของ R_1,R_2,R_3และ  \omega_1

15. (อ้างถึงข้อ 14)จงหาเงื่อนไข(ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่าง R_1,R_2,R_3)ที่จะทำให้อัตราเร็วเชิงมุมของเฟืองตัวที่สามกับของเฟืองตัวแรกมีค่าเท่ากัน

16. (อ้างถึงข้อ 14)พิจารณาอนุภาคที่ตรึงอยู่บนขอบของเฟืองแต่ละเฟือง อนุภาคเหล่านี้มีอัตราเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางของเฟืองตัวเองเป็นเท่าไร ค่าอัตราเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนั้นสำหรับเฟืองใดมีค่าโตสุด กำหนด R_2>R_1>R_3

 80 
 on: October 25, 2019, 04:26:48 PM 
Started by Ittipat - Last post by Jirat_auto
ข้อ 9.
หา x(t) ต่อนะครับ

จาก v=\dfrac{d}{dt}x

v=Ce^{\gamma t}

{\dfrac{d}{dt}x}=Ce^{\gamma t}

\displaystyle {\int dx= \int Ce^{\gamma t}dt }

 \therefore \vec{x}(t)=\dfrac{1}{\gamma }Ce^{\gamma t}

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »