mPEC Forum

บทเรียน => โครงการเฉลยแบบฝึกหัดหนังสือฟิสิกส์สอวน.ไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: Ittipat on April 27, 2020, 05:46:28 AMTitle: บทที่ 3 ข้อ 33
Post by: Ittipat on April 27, 2020, 05:46:28 AM
33. จงวิเคราะห์ค่าความเหนี่ยวนำตัวเองสำหรับขดลวดในข้อ 31. ในกรณีพิเศษที่ขดลวดนี้ยาวมาก (\ell\gg a)ค่าความเหนี่ยมนำตัวเองจะเป็นประมาณเท่าใด