mPEC Forum

บทเรียน => โครงการเฉลยแบบฝึกหัดหนังสือฟิสิกส์สอวน.กลศาสตร์ม.ต้น => Topic started by: PT_CIS on March 22, 2019, 01:10:03 PMTitle: สอวน.กลศาสตร์ม.ต้น บทที่ 2 ข้อ 18
Post by: PT_CIS on March 22, 2019, 01:10:03 PM
18. ในรูปข้อ 17. นั้น ถ้าระบบกำลังหมุนอยู่ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม  \omega แล้วจู่ๆ เชือกขาดทันทีเป็นผลทำให้  m_1 และ  m_2 เคลื่อนที่เป็นเส้นแนวเส้นตรงไปกันคนละทาง จงวิเคราะห์เพื่อแสดงว่าโมเมนตัมเชิงเส้นของระบบหลังจากเชือกขาดแล้วยังเป็นศูนย์