mPEC Forum

บทเรียน => โครงการเฉลยแบบฝึกหัดหนังสือฟิสิกส์สอวน.กลศาสตร์ม.ต้น => Topic started by: PT_CIS on February 15, 2019, 10:08:36 PMTitle: สอวน.กลศาสตร์ม.ต้น บทที่ 2 ข้อ 05
Post by: PT_CIS on February 15, 2019, 10:08:36 PM
5. ถังน้ำทรงกระบอกรัศมี  R ความสูง  H ใส่น้ำจนเต็มเมื่อตั้งดิ่ง จากนั้นจึงจับเอียงทำมุม  \theta กับ แนวดิ่ง จะเหลือน้ำในถังเป็นปริมาตรเท่าใด [สอวน.31 สิงหาคม 2551]


Title: Re: สอวน.กลศาสตร์ม.ต้น บทที่ 2 ข้อ 05
Post by: PT_CIS on February 15, 2019, 11:53:47 PM
หลักฟิสิกส์ เมื่อเรามองในมุมมอง 2 มิติ
จะเห็นได้ว่า ปริมาตร น้ำ = ปริมาตร รวม - ปริมาตร ถ้วย
การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ;
ปริมาตรถ้วย ;  \frac {1} {2} \pi R^2 ( 2R \tan \theta)
 = \pi R^3 \tan \theta
ปริมาตรรวม ;  \pi R^2 h
เหลือ ;  \therefore \pi R^2 (h - R \tan \theta)