mPEC Forum

บทเรียน => โครงการเฉลยแบบฝึกหัดหนังสือฟิสิกส์สอวน.กลศาสตร์ม.ต้น => Topic started by: PT_CIS on February 02, 2019, 06:57:24 PMTitle: สอวน.กลศาสตร์ม.ต้น บทที่ 1 ข้อ 08
Post by: PT_CIS on February 02, 2019, 06:57:24 PM
8. สำหรับอนุภาคในข้อ 7. นั้น ความเร็วเฉลี่ยของมันในช่วง t=1.0 ถึง t=1.1 วินาทีมีค่าน้อยกว่าความเณ้วเฉลี่ยในช่วง t=1.1ถึงt=1.2 วินาทีอยู่เท่าใด (สอวน. 20 สิงหาคม 2549)


Title: Re: สอวน.กลศาสตร์ม.ต้น บทที่ 1 ข้อ 08
Post by: PT_CIS on February 02, 2019, 07:28:26 PM
หลักฟิสิกส์ ; ความเร็วเฉลี่ย มีนิยามคือ v_{av} =\displaystyle \frac {\Delta x}{\Delta t}
การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ;
 x(1.0) = (1.0)^3 + 2(1.0)^2 + 3(1.0) m = 6.0 m\\
 x(1.1) = (1.1)^3 + 2(1.1)^2 + 3(1.1) m = 7.051 m \\
 x(1.2) = (1.2)^3 + 2(1.2)^2 + 3(1.2) m = 8.208 \\
 v_{av}(1.0) = \displaystyle \frac {x(1.1) - x(1.0)}{1.1s-1.0s} = \displaystyle \frac {7.051 m - 6.0 m}{0.1 s} = 10.51 \displaystyle \frac {m}{s} \\
 v_{av}(1.1) = \displaystyle \frac {x(1.2) - x(1.1)}{1.2s-1.1s} = \displaystyle \frac {8.208 m - 7.051m}{0.1 s} = 11.57 \displaystyle \frac {m}{s} \\
 \therefore v_{av}(1.1) - v_{av}(1.0) = 11.57 \displaystyle \frac {m}{s} - 10.51 \displaystyle \frac {m}{s} = 1.06 \displaystyle \frac {m}{s}