mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ของไหล => Topic started by: WD on January 05, 2018, 06:01:22 PMTitle: สมการของ Hagen-Poiseuille ครับ
Post by: WD on January 05, 2018, 06:01:22 PM
ผมมีระบบเป็น กระบอกไซริ้นจ์ รัศมี R ต่อกับ สายยาง รัศมี r วางในแนวดิ่ง ครับ จากนั้น ใส่ของเหลวหนืด สัมประสิทธิ์ความหนืด \eta และปิดไว้ไม่ให้ไหล ต่อมา เปิดให้ไหล ดังรูปที่แนบมาครับ ผมอยากทราบว่าความเร็วที่ออกจากปลายสายเป็นเท่าไหร่ครับ
ผมลองตั้งสมการ Hagen-Poiseuille ที่เวลาหนึ่ง โดยแบ่งเป็น ของเหลวอยู่ในกระบอกไซริ้นจ์ เป็นสมการที่1 และ ของเหลวที่อยู่ในสายยางเป็นสมการที่ 2 แต่พอจับสองสมการบวกกัน ได้ฝั่งซ้ายเป็นศูนย์ จึงคิดว่าดูแปลกๆ
ผมอยากทราบว่าผิดพลาดตรงจุดไหนครับ


Title: Re: สมการของ Hagen-Poiseuille ครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on January 07, 2018, 08:37:11 AM
https://www.facebook.com/groups/physics.mpec/permalink/10156047221699182/?comment_id=10156047356659182&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D