mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: Stammi_bene on October 15, 2015, 10:59:30 PMTitle: ทรงกลมตัวนำ
Post by: Stammi_bene on October 15, 2015, 10:59:30 PM
สูตรหาค่า E,V ของทรงกลมตัวนำ จะเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ ระหว่าง ทรงกลมตัวนำกลวง กับทรงกลมตัวนำที่กลวงแบบเนื้อบางแล้วมีทรงกลมตัวเนื้อบางอีกอันอยู่ข้างใน ถ้าแตกต่าง แตกต่างกันอย่างไร เพราะอะไร


Title: Re: ทรงกลมตัวนำ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 16, 2015, 11:16:10 AM
ใส่ประจุไว้ที่ไหน ต้องการหาสนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าที่ไหน
ใช้กฎของเกาส์หาสนามไฟฟ้าก่อน แล้วก็หาศักย์ไฟฟ้าได้จากนิยามของศักย์ไฟฟ้า
ลองทำมาให้ดู  ;D


Title: Re: ทรงกลมตัวนำ
Post by: Stammi_bene on October 17, 2015, 09:59:23 PM
อย่างเช่นกรณีนี้ สูตรนี้ใช้ได้กับทั้งทรงกลมที่ตันและกลวงหรอครับ


Title: Re: ทรงกลมตัวนำ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 17, 2015, 11:45:55 PM
^ ทำไมไม่ลองใช้กฎของเกาส์ทำดูล่ะ เลือกผิวเกาส์เซียนเป็นผิวทรงกลม ใช้ความรู้ว่าในกรณีไฟฟ้าสถิตสนามไฟฟ้าในเนื้อตัวนำมีค่าเป็นศูนย์