mPEC Forum

ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัย => ปีสอง: กลศาสตร์คลาสสิก I 2555 => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 11, 2012, 01:01:02 PMTitle: เนื้อหาที่เรียน
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 11, 2012, 01:01:02 PM
เนื้อหาย่อ ๆ

     การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิก  การแกว่งกวัดแบบควบคู่  แรงสู่ศูนย์กลาง    พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง  กรอบอ้างอิงที่มีความเร่ง  สัมพัทธภาพ กลศาสตร์ลากรองจ์เบื้องต้น

วัตถุประสงค์ของวิชา
    
     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานของกลศาสตร์คลาสิกที่สามารถนำไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของระบบเชิงกลในธรรมชาติได้ และเพื่อให้มีพื้นฐานพอที่จะไปศึกษาในวิชาฟิสิกส์อื่นได้ดี


เค้าโครงรายวิชา

การแกว่งกวัด: กฎของฮุก การแก้สมการฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  

การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกแบบมีแรงหน่วง การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกแบบหน่วงและมีแรงขับ การสั่นพ้อง  

การแกว่งกวัดแบบควบคู่: ตัวอย่างระบบมวลสองก้อนกับสปริงสามขด และเพนดุลัมควบคู่

การหารูปแบบการสั่นแบบนอร์แมลโดยใช้แมทริกซ์

แรงสู่ศูนย์กลาง พิกัดจุดศูนย์กลางมวลและพิกัดสัมพัทธ์ มวลลดทอน สมการการเคลื่อนที่ ปัญหาหนึ่งมิติที่สมมูล

การแก้สมการวงโคจร กฎการโคจรของเคปเลอร์  การเปลี่ยนวงโคจร

การเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง: สมบัติของจุดศูนย์กลางมวล การหมุนรอบแกนนิ่ง การหมุนรอบแกนใด ๆ  เทนเซอร์อิเนอร์เชีย

แกนอิเนอร์เชียหลัก การหาแกนอิเนอร์เชียหลัก

กลศาสตร์ในกรอบอ้างอิงที่มีความเร่ง

สมมุติฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแปลงโลเร็นตซ์ ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

โมเมนตัม พลังงาน และแรงในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ เวกเตอร์สี่มิติ การชน

แคลคูลัสของการแปรผัน

สมการของลากรองจ์   ตัวอย่างสมการของลากรองจ์

เอกสารอ้างอิง…Classical Mechanics  โดย John R. Taylor , An Introduction to Mechanics โดย Kleppner และ Kolenkow