mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: maxsai on February 23, 2012, 06:02:08 PMTitle: ข้อสอบ ปลายภาคทั่วไปช่วยที
Post by: maxsai on February 23, 2012, 06:02:08 PM
สงสัยมาก- -


Title: Re: ข้อสอบ ปลายภาคทั่วไปช่วยที
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 23, 2012, 08:45:16 PM
ลองใช้หลักอนุรักษ์พลังงานทำหรือยัง
พลังงานจลน์ บวก พลังงานศักย์โน้มถ่วง มีค่าเท่ากับค่าคงตัว
เวลาหาพลังงานศักย์โน้มถ่วงก็ดูว่าจุดศูนย์กลางมวลของระบบอยู่ที่ไหน