mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ของไหล => Topic started by: saris2538 on August 28, 2011, 02:52:19 PMTitle: กล่องรั่วแล้วจม
Post by: saris2538 on August 28, 2011, 02:52:19 PM
กล่องไม้ใบหนึ่งเป็นทรงลูกบาศก์กลวง มีด้านยาวด้านละ a ความหนาแน่นของกล่อง "ทั้งใบ" (ไม่ใช่ความหนาแน่นของเนื้อไม้) มีค่า \rho กล่องใบนี้มีรูรั่วอยู่กลางฐานเป็นวงกลมรัศมี r เริ่มต้นโดยวางกล่องลงบนบ่อน้ำ (บ่อน้ำมีพื้นทีี่ภาคตัดขวางมากกว่ากล่องมากๆ) น้ำในบ่อน้ำมีความหนาแน่น \displaystyle \rho_{l} ให้หาว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดกล่องจึงเริ่มจมมิด

ข้อนี้ผมได้คำตอบที่ไม่ขึ้นกับ \rho และ \rho_l เลย ผิดแน่ๆเลยครับ  ???


Title: Re: กล่องรั่วแล้วจม
Post by: GunUltimateID on August 28, 2011, 10:31:34 PM
กล่องไม้ใบหนึ่งเป็นทรงลูกบาศก์กลวง มีด้านยาวด้านละ a ความหนาแน่นของกล่อง "ทั้งใบ" (ไม่ใช่ความหนาแน่นของเนื้อไม้)

งง  :buck2:


Title: Re: กล่องรั่วแล้วจม
Post by: saris2538 on September 01, 2011, 08:47:21 PM
กล่องไม้ใบหนึ่งเป็นทรงลูกบาศก์กลวง มีด้านยาวด้านละ a ความหนาแน่นของกล่อง "ทั้งใบ" (ไม่ใช่ความหนาแน่นของเนื้อไม้)

งง  :buck2:

ความหนาแน่นของกล่องทั้งใบ ก็คือ มวลของกล่องทั้งใบ หารด้วย a^3 ครับ (อาจจะเขียนงงไปนิด)