mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => GRE - Physics => Topic started by: conantee on June 07, 2011, 02:08:30 AMTitle: GR9277.086 [tagged]
Post by: conantee on June 07, 2011, 02:08:30 AM
86. วงจรดังแสดงในภาพถูกใช้ในการวัดขนาดของความจุไฟฟ้า C พิกัด y ของจุดในเครื่อง oscilloscope นั้นเป็นสัดส่วนกับความต่างศํกย์คร่อม R ในขณะที่ค่าแกน x นั้นกวาดไปด้วยอัตราเร็วคงที่ s เมื่อสวิตช์ถูกสับลงและสับขึ้น เราสามารถคำนวณหา C ได้จากรูปร่างและขนาดของเส้นโค้งบนหน้าจอ และข้อมูลของสิ่งใดต่อไปนี้
(A) V_0 กับ R
(B) s กับ R
(C) s กับ V_0
(D) R กับ R^\prime
(E) ความไวของเครื่อง

[tag: แม่เหล็กไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า, Oscilloscope, อธิบายหลักการ, ระดับปริญญาตรีตอนต้น, ปรนัย]