mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => GRE - Physics => Topic started by: conantee on June 07, 2011, 01:29:59 AMTitle: GR9277.082 [tagged]
Post by: conantee on June 07, 2011, 01:29:59 AM
82. แผ่นบางมวล M ยาว L กว้าง 2d ถูกตรึงตามแนวดิ่งเข้ากับแกนตามแนวแกน z ดังแสดงในภาพ เริ่มต้นนั้นแผ่นอยู่นิ่ง จากนั้นแผ่นถูกตีด้วยค้อนทำให้เกิดทอร์ก \tau ซึ่งทำให้เกิดการดลเชิงมุม \vec{H} รอบแกน z ด้วยขนาด H = \int \tau dt ถามว่าความเร็วเชิงมุม \omega ของแผ่นรอบแกน z หลังจากถูกตีเป็นเท่าใด
(A) \frac{H}{2Md^2}
(B) \frac{H}{Md^2}
(C) \frac{2H}{Md^2}
(D) \frac{3H}{Md^2}
(E) \frac{4H}{Md^2}

[tag: กลศาสตร์, การหมุน, คำนวณตัวเลข, ปรนัย, ระดับมัธยม]