mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => GRE - Physics => Topic started by: conantee on June 02, 2011, 07:32:12 AMTitle: GR0177.015 [tagged]
Post by: conantee on June 02, 2011, 07:32:12 AM
15. นักเรียนห้าชั้นเรียนทำการวัดความสูงของตึกตึกหนึ่ง แต่ละชั้นเรียนใช้วิธีต่างกัน และวัดความสูงได้ค่าต่างกันไปในการวัดแต่ละครั้ง ข้อมูลที่แต่ละชั้นเรียนวัดได้แสดงเป็นกราฟดังภาพ ถามว่าชั้นเรียนใดวัดได้ precise ที่สุด

[tag: การทดลอง, การอ่านผลการทดลอง, ระดับปริญญาตรีตอนต้น, อธิบายหลักการ, ปรนัย]