mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => GRE - Physics => Topic started by: conantee on May 12, 2011, 04:53:21 AMTitle: GR8677.085 [tagged]
Post by: conantee on May 12, 2011, 04:53:21 AM
85. ภาพต่อไปนี้แสดงค่า cross section ของอันตรกิริยาของโฟตอน สำหรับตะกั่วในย่านที่มีทั้งกระบวนการคอมป์ตัน โฟโตอิเลกทริก และการเกิดคู่อนุภาค ถามว่าต่อไปนี้ต่อไปนี้บอกอันตรกิริยาของแต่ละเส้นกราฟได้ถูกต้อง
(A) 1 = โฟโตอิเลกทริก, 2 = คอมป์ตัน, 3 = การเกิดคู่อนุภาค
(B) 1 = โฟโตอิเลกทริก, 2 = การเกิดคู่อนุภาค, 3 = คอมป์ตัน
(C) 1 = คอมป์ตัน, 2 = การเกิดคู่อนุภาค, 3 = โฟโตอิเลกทริก
(D) 1 = คอมป์ตัน, 2 = โฟโตอิเลกทริก, 3 = การเกิดคู่อนุภาค
(E) 1 = การเกิดคู่อนุภาค, 2 = โฟโตอิเลกทริก, 3 = คอมป์ตัน

[tag: ฟิสิกส์นิวเคลียร์, อันตรกิริยาของโฟตอน, ปรนัย, ระดับปริญญาตรีตอนต้น, ระดับปริญญาตรีตอนปลายหรือสูงขึ้น, อธิบายหลักการ]