mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => GRE - Physics => Topic started by: conantee on May 05, 2011, 10:50:33 PMTitle: GR0177.098 [tagged]
Post by: conantee on May 05, 2011, 10:50:33 PM
98. สมมติว่าระบบในสถานะควอนตัม i มีพลังงาน E_i ถามว่า ในสมดุลความร้อน ค่าของ \frac{ \sum_i E_ie^{-E_i/kT} }{\sum_i e^{-E_i/kT}} นั้นแทนปริมาณใดต่อไปนี้
(A) พลังงานเฉลี่ยของระบบ
(B) partition function
(C) หนึ่ง
(D) ความน่าจะเป็นที่จะพบว่าระบบมีพลังงาน E_i
(E) เอนโทรปีของระบบ

[tag: กลศาสตร์สถิติ, สถิติแบบแมกซ์เวลล์-โบลทซ์มานน์, ระดับปริญญาตรีตอนต้น, ปรนัย, อธิบายหลักการ]