mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => GRE - Physics => Topic started by: conantee on May 05, 2011, 10:05:01 PMTitle: GR0177.082 [tagged]
Post by: conantee on May 05, 2011, 10:05:01 PM
82.  กำหนดให้ | \alpha> แทนสถานะของอิเลกตรอนที่มีสปินชี้ขึ้น ส่วน  |\beta> เป็นสถานะของอิเลกตรอนที่สปินชี้ลง ถามว่า spin eigenfunction ของ triplet state (^3S) สำหรับอะตอมที่มีสองอิเลกตรอนนั้น สามารถเป็นไปตามข้อใดต่อไปนี้
I. |\alpha>_1 |\alpha>_2
II. \frac{1}{\sqrt{2}} (|\alpha>_1 |\beta_2>- |\alpha>_2 |\beta>_1)
III. \frac{1}{\sqrt{2}} (|\alpha>_1 |\beta_2>+ |\alpha>_2 |\beta>_1)
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I และ II
(E) II และ III

[tag: กลศาสตร์ควอนตัม, การรวมโมเมนตัมเชิงมุม, ปรนัย, ระดับปริญญาตรีตอนปลายหรือสูงขึ้น, อธิบายหลักการ]