mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => GRE - Physics => Topic started by: conantee on May 04, 2011, 12:21:19 PMTitle: GR0177.076 [tagged]
Post by: conantee on May 04, 2011, 12:21:19 PM
76. พลังงานจลน์ของอิเลกตรอนตัวนำในโลหะมักมีค่าสูงกว่า kT มาก ๆ เพราะว่า
(A) อิเลกตรอนมี degree of freedom มากกว่าอะตอม
(B) อิเลกตรอนกับ lattice ไม่อยู่ในสมดุลความร้อน
(C) อิเลกตรอนทำตัวเป็น degenerate Fermi gas
(D) อิเลกตรอนในโลหะมีผลสัมพัทธภาพ
(E) อิเลกตรอนมีอันตรกิริยากับโฟนอนอย่างรุนแรง

[tag: ฟิสิกส์ยุคใหม่, อิเลกตรอนในโลหะ, Condensed matter physics, ปรนัย, ระดับปริญญาตรีตอนต้น, ระดับปริญญาตรีตอนปลายและสูงกว่า, อธิบายหลักการ]