mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => GRE - Physics => Topic started by: conantee on May 04, 2011, 05:53:28 AMTitle: GR0177.067 [tagged]
Post by: conantee on May 04, 2011, 05:53:28 AM
67. นิวเคลียส ^{238} U มีพลังงานผูกพันประมาณ 7.6 \mbox{ MeV} ต่อนิวคลีออน หากนิวเคลียสแยกตัวออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน แต่ละส่วนมีพลังงานจลน์มากกว่า 100 \mbox{ MeV} จากข้อมูลนี้ เราสามารถสรุปได้ว่า
(A) ^{238} U ไม่สามารถแยกตัวได้ด้วยตัวเอง
(B) ^{238} U มีนิวตรอนมากเกินไป
(C) นิวเคลียสใกล้ A = 120 มีมวลเกินครึ่งหนึ่งของ ^{238}U
(D) นิวเคลียสใกล้ A = 120 ผูกกันด้วยพลังงาน 6.7 \mbox{ MeV} ต่อนิวคลีออน
(E) นิวเคลียสใกล้ A = 120 ผูกกันด้วยพลังงาน 8.5 \mbox{ MeV} ต่อนิวคลีออน

[tag: ฟิสิกส์นิวเคลียร์, ปฏิกิริยานิวเคลียร์, พลังงานผูกพัน, ปรนัย, ระดับปริญญาตรีตอนต้น, อธิบายหลักการ]