mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => GRE - Physics => Topic started by: conantee on April 04, 2011, 11:13:05 AMTitle: GR0177.023 [tagged]
Post by: conantee on April 04, 2011, 11:13:05 AM
23. อนุภาคหนึ่งถูกจำกัดให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 10 เมตร ณ ขณะหนึ่ง อนุภาคมีความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที และกำลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา 10 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง ถามว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ความเร็วกับเวกเตอร์ความเร่งของอนุภาคเป็นเท่าใด
(A) 0^o
(B) 30^o
(C) 45^o
(D) 60^o
(E)  90^o

[tag: กลศาสตร์ดั้งเดิม, การเคลื่อนที่แนววงกลม, ปรนัย, ระดับมัธยม, ระดับปริญญาตรีตอนต้น, คำนวณตัวเลข]