mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ฟิสิกส์สอวน ฟิสิกส์ สอวน => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on January 31, 2005, 07:24:33 PMTitle: ค่ายฟิสิกส์ สอวน กทม ค่าย 2 มีนาคม 2548
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on January 31, 2005, 07:24:33 PM
กำหนดวันเข้าค่าย 2 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม ถึงวันพุธที่ 23 มีนาคม 2548
เวลาเรียนเหมือนเดิม
สอบวันเสาร์ที่ 26 เพื่อคัดตัวไปแข่งระดับประเทศที่สุรนารี นครราชสีมา และคัดนักเรียนรุ่นไม่เกิน ม.4 สำหรับเข้าค่ายรุ่นไม่เกิน ม.5 ปีหน้า

หัวข้ออบรม:
ระดับไม่เกิน ม.4 คงเรียน ไฟฟ้้าสถิตต่อ (ความจุไฟฟ้า พลังงานในสนามไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแส สนามแม่เหล้ก แรงแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ แสง คลื่น ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฏีจลน์ของก๊าซ

ระดับ ม.5 ไม่รู้ แม้แต่อ.วุทธิพันธ์ุที่จะสอนเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะสอนอะไร ก็อย่่างที่หนูวรรณรู้นั่นแหละ ถ้าอยากได้คำตอบจริง ๆ ให้โทรศัพท์ติดต่ออ.วุทธิพันธ์ุโดยตรง

คณะกรรมการศูนย์ตกลงให้คัดนักเรียนไม่เกินม.4 ไป 6 คน ไม่เกินม.5 ไป 12 คน ตัวเลขนี้ตัดสินจากข้อมูลเก่าที่ผ่านมา

นักเรียนม.4 และนักเรียนม.5 สอบข้อสอบแยกกัน