mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: Kolbe on December 20, 2010, 10:17:46 AMTitle: ประจุเคลื่อนที่
Post by: Kolbe on December 20, 2010, 10:17:46 AM
ผมสงสัยเรื่องประจุกับการเกิดแรงจากสนามไฟฟ้าและแรงจากสนามแม่เหล็กครับ
รูปที่1 ถ้าวางประจุ + q ไว้ในแเนวเดียวกัน แล้วใช้ไม้กั้นไว้ไม่ให้มันเคลื่อนที่ จากนั้นเลื่อนไม้อันข้างล่างออก ตอนที่ประจุด้านล่างกำลังเริ่มขยับออกไป ประจุอันบนจะได้รับแรงเท่าไหร่ครับ
รูปที่ 2 ถ้าวางประจุ +q ไว้นิ่งๆก่อนแล้วให้ประจุ +q อีกอันเคลื่อนที่ผ่านด้วยความเร็ว v ในแนวตั้งฉาก ประจุทั้งสองจะเคลื่อนที่อย่างไรครับ และจะมีแรงอะไรทำต่อประจุทั้งสองบ้างครับ
รูปที่ 3 ถ้าเริ่มปล่อยให้ประจุ + q 2 ประจุเคลื่อนที่ด้้วยความเร็ว v ในแนวขนานกัน ประจุทั้งสองจะเคลื่อนที่อย่างไรและจะมีแรงอะไรทำต่อประจุทั้งสองบ้างครับ