mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: bon-antimo on October 06, 2010, 01:52:24 PMTitle: ทำโจทย์ pat 2 ข้อนี้ให้หน่อยครับ
Post by: bon-antimo on October 06, 2010, 01:52:24 PM
วางแหล่งกาเนิดเสียงไว้ใกล้กับท่อปลายปิด 1 ด้าน ยาว 1 เมตร เมื่อปรับความถี่
ของแหล่งกาเนิดเสียงเพื่อให้ได้ยินเสียงดังที่สุด ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ 340
เมตร/วินาที เสียงจะดังที่สุดที่ความถี่กี่เฮิรตซ์