mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาฟิสิกส์อื่นๆ => Topic started by: tip on July 03, 2009, 06:22:08 PMTitle: การเปล่งแบบกระตุ้น
Post by: tip on July 03, 2009, 06:22:08 PM
 ในการจะเข้าใจหลักการทำงานของเลเซอร์ เราต้องเข้าใจในการเปล่งโฟตอนแบบกระตุ้นและการผกผันประชากร
ถ้าอะตอมมีระดับพลังงานEเหนือระดับพิ้น อะตอมสามารถดูดกลืนโฟตอนความถี่fตามสมการE=hfได้และจะไปอยู่ในสถานะกระตุ้น หลังจากเวลานี้ อะตอมจะเปล่งโฟตอนความถี่เดียวกันนี้ออกมาโดยที่โฟตอนของแต่ละอะตอมจะมีทิศทางและเฟสต่างกัน เรียกว่า การเปล่งด้วยตนเอง การเปล่งแบบกระตุ้นจะเกิดต่อจากนี้
      ผมไม่เข้าใจกับการเปล่งแบบกระตุ้นนี้ อ่านแล้วงงๆครับ แล้วการเปล่งแบบกระตุ้นนี้ไปเกี่ยวอะไรกับการเปล่งด้วยตนเอง ช่วยอธิบายทีครับ :)
ปล.บทเรียนพวกนี้อาจารย์มีบทอื่นอีกหรือเปล่่าครับ
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=68
ผมอยากดาวน์โหลดไปอ่าน :smitten: