mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: uht1150 on June 20, 2009, 04:07:10 PMTitle: โจทย์หม้อแปลงไฟฟ้าครับ
Post by: uht1150 on June 20, 2009, 04:07:10 PM
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวา(VA)ระบบ 1 เฟสมีประสิทธิภาพ 70% ใช้สำหรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก 22000 โวลต์เป็น 220 โวลต์หากหม้อแปลงลูกนี้มีตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 0.85 จงคำนวนหากระแสไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ