mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ฟิสิกส์สอวน ฟิสิกส์ สอวน => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 09, 2005, 05:49:07 PMTitle: ผลสอบฟิสิกส์สอวนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 09, 2005, 05:49:07 PM
                                               รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 4            
                                           โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ  สอวน.  สาขาวิชาฟิสิกส์  ปี 2548 - 2549             
                                                                                  ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา            
            
วันที่ 4 ตุลาคม 2548 มีรายการที่นักเรียนต้องทำดังนี้

07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน รายงานตัว
08.30 - 09.45 น. ปฐมนิเทศ
10.00 น. เริ่มเรียนจริงจัง


   นายปฐวี   มีเหม็ง      เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวสุขุมา   มโนพัฒนาสุนทร   อัสสัมชัญคอนแวนต์ ม.4   
   นายธีรเจต   กวยบุญ   ราชวินิต     ม.4   
   นายเสริมสุข   ธนบรรเจิดสิน   วัดสุทธิวราราม   ม.4   
   นางสาวประภา   ภักดีมีชัย   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายพันเลิศ   เจ้าพานิช   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวนิมมิตา   ศรีสันต์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวภัทรชนน  อัศววรฤทธิ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวพันธิตรา   กลิ่นสังข์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวทิตพร   นพมณีไพศาล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายธนพัฒน์   ภูมิสมบัติ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวรักตาภา   พันธวงศ์เดชา   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวภัคอร   ตัณฑการ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   เด็กชายวรัตถ์   สุขสมปอง   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวรัฐฐากร   ปิ่นพัฒนพงศ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวณิชธิดา   ตั้งนันทชัย   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายอังกูร   เหลืองอร่าม   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายธนาธิป   เลิศบัณฑิตกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายพาทิศ   หาญไชยพิบูลย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวอรจิรา   วงษ์ดนตรี   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายอาลันณ์   จันท์จารุณี   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายธีรายุทธ   ตั้งจิตรเวชกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   เด็กชายเตชินท์   จุลเทศ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวนวรัตน์   รุ่งศรีศศิธร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวกัณฐิกา   วงศ์มณีประทีป   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายโชติ   เหรียญกิตติวัฒน์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นายปณต   สายน้ำทิพย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   
   นางสาวพลอยระวี   พัฒนศรีวงศ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายชิตชัย   รัตนนุกรม   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวศรีสุลักษณ์   คะชา   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายรุ่งเกียรติ   ชัยศุภกิจสินธ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายวงศกร  บูรณพงศ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายอภิวัฒน์   งามสิริกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายณรงค์ฤทธิ์  รสารักษ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายธนกร   ขวัญไสวธรรม   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายพงศธร   ด่านกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวพราวอาภา   กิตติไกรรัตน์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวปาณฑรา   ม่วงจินดา   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวณฐพรรณ   บุญวิสุทธิ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาววิริยา   ทองสมบูรณ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวทิพย์ญาดา   ปภัสสรศิริ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายรัชวุฒิ   ว่องวานิช   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายธนิทธิ  ทิพย์อาภรณ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายเคย์   จันทรประภาเวช   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายอรรถพร   ลาวัณย์ประเสริฐ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวณิชา   วงษ์จารุพงษ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวดนยา   กิตตินราดร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายกษม   อิทธิสวัสดิ์พันธุ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายกิตติพันธ์   พงศ์มรกต   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวนฤภร   ต่อศิริสุข   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายคมน์สิทธิ์   ทองธรรมชาติ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายณภัทร  คำตื้อ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายพร้อม   สุขสมปอง   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายภัทรศัย    ขจรวิทยา   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวญาณิศา   อิงคภาสกร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวปรียานุช   เธียรกานนท์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวอลิสา   ศรีนิลทา   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายคุณาธิป    นิสสัยพันธุ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายภัคพล    รัตนชัยสิทธิ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายภัทรพงศ์    สิงหวีระสมร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   เด็กชายภูษณุ   ธนาพรสังสุทธิ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายญาณเดช    ศรีพาณิชย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายธัช   จิตไมตรีเดชสกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายชานนท์    ตรีกาญจนานันท์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาววาสินี   เฑียรทอง   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายชารัตน์    ชูเกียรติ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายพีรวิทย์   ศิริพานทอง   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายวาทิศ   นิยมการ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายอัครวัต   เลี่ยวไพโรจน์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายจิระ   เนินคีรี   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายอภินันท์    เจริญชัยกรณ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวศุทธินี   จารุวงศ์วณิชย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายกิตติพงศ์    ศิริบูรณ์พิพัฒนา   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวฉัตรภรณ์   มีนาค   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายสุขสันต์    สกุลลาวัณย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายกัมพล    ยืนยงสินชัย   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายปองบุญ  ศิระบรรพกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นายอภิวิทย์    ถิระพร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4
   นางสาวเอมอร   แสงศิรินาวิน   สาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ม.4
   นายภัทร์   ลิ้มปวงทิพย์   สาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ม.4
   เด็กชายปภพ   อดิศักดิ์พานิชกิจ   สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ม.2
   นายศิรวิศ   สุรพฤกษ์   สาธิตศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน   ม.4
   นายปิยพันธ์   ประพันธ์วัฒนะ   สาธิตศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน   ม.4
   เด็กชายปัณณวิชญ์   เวชรังษี   เซนต์คาเบรียล   ม.3
   นายพงศธร   ศรีสุวรรณกิจ   เซนต์คาเบรียล   ม.3
   นายภากร   ว่องไวทยกรกุล   เซนต์คาเบรียล   ม.3
   เด็กชายอารยะ   พิสิฐโภคิน   เซนต์คาเบรียล   ม.3
   นายณัฐนนท์   โอภาสวานิช   เซนต์คาเบรียล   ม.3
   เด็กชายกุลธัช   สุวัฒนพันธุ์กุล   เซนต์คาเบรียล   ม.4
   นายคมกรณ์   อัศวเมฆี   เซนต์คาเบรียล   ม.4
   นายปณต   เกษมสุวรรณ   เซนต์คาเบรียล   ม.4
   นายอรรถพล   อรรัตนสกุล   เซนต์คาเบรียล   ม.4
   นายอรรถนันต์   ปิยเศรษฐ์   เซนต์คาเบรียล   ม.4
   นายนิธิ  จิวารุ่งเรือง   เซนต์คาเบรียล   ม.4
   นายธนาสิทธิ์   เอื้ออารีธรรม   อัสสัมชัญ   ม.3
   นายภาณุพงศ์   พรหมเศรณี   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.4
   นายธีระชัย   จรรยาสวัสดิ์   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.4
   นางสาวพัชรดาวรรณ   สุวิพันธ์   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.4
   นายพีรณัฐ   สุขประเสริฐ   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.4
   นายธนศักดิ์   สถิตวิทยากุล   นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   ม.4
   นางสาวศศิธร   เกรียงวัฒนากุล   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.4
   นายธนัท   บวรกัคปพน   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.4
   นางสาวตัทชญา   วิสารทานนท์   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.4
   เด็กชายกวิน   สุรกิจบวร   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.3
   นายกฤษณ์   เกตุตรีกรณ์   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.4
   นายศุภณัฐ  ศิริวิเสโสกุล   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   นายวีรประภาส  กิตติพิบูลย์   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   นายจาตุรนต์  ชัยมงคล   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   นายนาทวิชญ์  เตียรถ์สุวรรณ   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   นายวโรตม์  อธิคมพาณิชย์     สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   นายฉัตรชัย  เลขะมั่นคง   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   นายวิชญ์ภาส  มฤคทัต   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4
   ด.ช จิรายุ  สุทัศนทรวง   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2
   ด.ช ฉายวิช  ปราการพิลาศ   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3
   ด.ช ปพน  เกียรติสกุลเดชา   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3
   ด.ช รณกร  คงสกนธ์   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3
   ด.ช ปริญญา  วิจิตรวรวงศ์   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3
   นายต่อตระกูล   แสงจันทร์   สามเสนวิทยาลัย   ม.4
   นายอิทธิพงศ์   อัศรานุรักษ์   สามเสนวิทยาลัย   ม.4
   เด็กชายนนทวิย์   ชีวเรืองโรจน์   สามเสนวิทยาลัย   ม.2
   นายปัณฑ์ธิติ   ปลีหจินดา   สามเสนวิทยาลัย   ม.4
   นายจักรรินทร์   ชินสุวรรณ   สามเสนวิทยาลัย   ม.4
   นายวนิต   สมะดี      สามเสนวิทยาลัย   ม.4


Title: Re: ผลสอบระดับไม่เกินม.4
Post by: Peeravit on September 09, 2005, 05:53:14 PM
อาจารย์ครับ อยากให้ประกาศแบบเรียงตามคะแนนด้วย  :angel:  :angel:


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: Peace on September 09, 2005, 05:55:31 PM
ว๊า เด็กรร.เราติดน้อยจังเลย :'(

แต่ม.3 เยอะดีแฮะ  ;)


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: toaster on September 09, 2005, 06:03:16 PM
ผมก็ติดด้วย ไชโย  ;D

ขอบคุณนะครับที่ช่วยลงผลสอบให้


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: vsepr on September 09, 2005, 06:07:29 PM
อาจารย์แล้วผลสอบของ ม.5 ละครับ จะมีประกาศที่นี้เปล่่าครับ ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: Shin-Zen on September 09, 2005, 06:08:03 PM
ขอบคุณครับ :) 


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: o0o0oo7 on September 09, 2005, 07:11:51 PM
123 คน นี่ตัดที่กี่คะแนนครับ

 :-\ ว่าแต่ปีนี้ โรงเรียนเราติดน้อยจริงๆ นะ


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: Regina on September 09, 2005, 07:17:02 PM
เย่ ปีนี้ รร เราติดเยอะขึ้นตั้งสองคนแหนะ หวังว่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆๆนะ อิอิ


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: rnA on September 09, 2005, 09:16:00 PM
น้องเราเยอะจังเลย :)
ดีใจด้วยทุกๆคน


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ccchhhaaammmppp on September 09, 2005, 09:22:31 PM
โรงเรียนผมติด2คนเท่าปีที่แล้วเลย
หวังว่าน้องๆจะเจริญตามรอยพี่ๆนะ ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: meawmeaw on September 10, 2005, 12:42:44 AM
... :2funny:


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ampan on September 10, 2005, 07:57:17 AM
ปีนี้เด็กเตรียมก็เป็นประชากรหลักตามด้วยสวนกุหลาบและเซนต์คาเบรียล� �นอกนั้นเป็นประชากรส่วนน้อย� :'(


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามค
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 10, 2005, 09:30:45 AM
 [-X

ขอให้เรียนฟิสิกส์หรือวิชาอะไรก็ตามด้วยความชอบ ด้วยความรัก

อย่าทำเพราะต้องการแข่งขันกันว่าใครเก่งกว่าใคร ตระกูลใดเก่งกว่ากัน โรงเรียนใดเก่งกว่ากัน ประเทศใดเก่งกว่าประเทศใด

ข้อความ นามแฝง หรืออะไรก็ตามที่อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกัน ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: pop_the_toxic on September 10, 2005, 04:58:13 PM
 :o :o :แล้วเนื้อหามันจะมีอะไรบ้างในค่าย 1 อะครับ ??? ??? ???


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ampan on September 10, 2005, 05:05:32 PM
ค่ายหนึ่ง น่าจะเป็นการเคลื่อนที่แบบต่างๆ กฎนิวตัน และก็บทประยุกต์ ของกฎนิวตัน ส่วนค่ายหลังน่าจะเป็นไฟฟ้า แสง คลื่น
หมายเหตุ ส่วนของผมที่บอก เรื่อง ร.ร. เพราะว่า ผมอยากให้ ร.ร.อื่นๆ มาสอบกันมากๆ จากความรู้สึกที่ว่า ผมเคยเป็นคนส่วนน้อยมาก่อน อีกอย่างผมอยากให้ ประสบการณ์ในค่ายได้ผ่านไปยังคนมากๆ เพราะส่วนใหญ่ ร.ร.ที่เข้าก็เดิมๆ ทำให้ประสบการณ์ จากพี่สู๋น้องๆ น้อย ผมอยากให้มันช่วยจุดประกาย ความชอบไปยังคนที่มีความสนใจ� >:A


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ccchhhaaammmppp on September 10, 2005, 07:06:47 PM
ทางที่ดีน้องที่ติดแล้วให้อาจารย์ที่โรงเรียนช่วยสอนแคลคุลัสก่อนก็ดีนะครับ ถ้ามาเรียนเอาที่ค่ายจะตามไม่ทันเอา


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: Peace on September 10, 2005, 07:18:28 PM
ความรู้สึกส่วนตัวนะครับ ผมว่าไปหาพวกรุ่นพี่ ให้เค้าสอนให้จะเป็นกันเองและเข้าใจง่ายกว่ากับอาจารย์นะครับ
เพราะอ.(ส่วนมากที่เห็นนะครับ)ก็จะสอนตรงตามเนื้อหา แต่รุ่นพี่มักจะสอนจากสิ่งที่รู้ แล้วสอนวิธีคิดของตัวเองให้รุ่นน้อง
แต่ถ้ารุ่นพี่เกิดมั่วขึ้นมา น้องก็คงไม่รอดคับ ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ampan on September 10, 2005, 07:48:23 PM
เหอๆ สงสัยผมเองคงเป็นรุ่นพี่ที่ แย่ เพราะ ร.ร.ผม ไม่ติด ม.สี่เลยสักคน� :'(


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: Peace on September 10, 2005, 07:52:27 PM
ผมก้อสงสัยจะสอนน้องไม่รู้เรื่องมั้งครับ หรือปีนี้คนสอบน้อยกว่าทุกครั้งก็ไม่รู้(แอบคิดเข้าข้างตัวเอง)


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ampan on September 10, 2005, 08:20:11 PM
พี่เศร้ามากเลยนะ ว่าทำไมไม่ค่อยมีใคร สอบ จริงๆ ร.ร.พีเองก็ไม่ค่อยสอบกันหรอก เน้นไปเรียนพิเศษ กัน กวดวิชากันมันส์ เชี่ยว ต้องเข้าใจ เค้ากำลังจะปฏิรูปการศึกษาให้..ขึ้น ..แทนคำนับร้อยนับพัน� ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามค
Post by: NiG on September 10, 2005, 11:09:00 PM
กลายเปนบอร์ด เรื่องการศึกษาไปซะแล้ว
แต่จริงๆนะครับ
บางทีการเปลี่ยนการเรียนพิเศษมันก็ช่วยอะไรเราหลายๆอย่าง ช่วยให้เราทำเกรดในโรงเรียนให้ดีขึ้น แต่เพื่ออะไร เกรดมันสำคัญกับเรามากแค่ไหน ตรงนี้ต้องนึกให้ออก

สำหรับเพื่อนๆที่เตรียมนะครับผมอยากจะฝากอะไรไว้นิดนึง คือเพื่อนๆติดกันเยอะมากๆเลย (รวมทั้งเพื่อนห้องผมด้วยแหละ)
ขอให้คิดซะว่าเรามีโอกาสมาเข้าค่ายนี้แล้ว ก็น่าจะตั้งใจเรียน ตั้งใจทำโจทย์ ทำแล็บอะไรด้วยนะครับ เพราะมีคนอีกหลายคนที่เค้าอยากมาแต่ไม่มีโอกาสได้มา (ปีที่แล้วที่ผมไปเข้าค่าย ม.4 เห็นพี่ๆที่เตรียมหลายคนซึ่งก็ไม่ติดค่าย 2 ทำตัวแบบไม่น่านับถือเอาซะเลย)
อยากให้เด็กเตรียมทั้งหลายตั้งใจเรียนให้มากๆนะครับ อย่าให้เอาเรื่องห้อง ความสามารถเก่า อันดับที่ๆสอบในค่ายมาอวดอะไรกันมันไร้สาระ

อันดับตอนค่ายเข้าค่าย 1 หรือค่ายไหนๆมันก็เป็นแค่ของเลื่อนลอย อย่าเอามาใช้เป็นตัววัดอะไรกันมาก
คนเก่งๆแต่โชคไม่ดีตอนทำข้อสอบก็มีให้เห็นมาก

"คนเก่งๆเขาไม่อวดตัวเองกันหรอกครับ มีแต่คนที่ไม่ค่อยมีอะไีรเลยชอบอวดขึ้นมาจะได้เป็นจุดเด่น

สุท้ายถ้าผมโพสต์อะไรไม่พอใจก็บอกๆกันได้นะครับ จะแก้ไข


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: sg24979 on September 11, 2005, 12:27:19 AM
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ติดด้วยครับ  เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดล่ะ ขอบอกว่าโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้ว  ตอนนี้เราอาจจะคิดกันว่ามันก็แค่ได้เข้าค่ายแหละน่า  หรืออาจจะคิดทำนองว่าก็แค่เรียนก่อนคนอื่นสักปีสองปีเอง  เดี๋ยวเข้ามหาลัยก็เรียนอีกน่ะแหละ  ขอบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวหรอกครับ  จริงอยู่ว่ามหาลัยก็เรียนเนื้อหาประมาณนี้  แต่โอกาสที่น้องๆจะได้เจอกับอาจารย์ที่สอนได้ขนาดนี้ไม่มีแล้วหละครับ  ตอนพี่เรียนพี่ก็เฉยๆ เรียนบ้าง นอนบ้าง เล่นบ้าง(ทั้งค่ายนี้ และค่ายสสวท.) เพราะตอนนั้นพี่มองไม่เห็นคุณค่าของ "สิ่งดีๆ" ที่อยู่รอบกาย  ตอนนี้ที่พี่ทำได้ก็คงแค่หวังว่าน้องๆจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ให้มากที่สุดแหละครับ

สำหรับสิ่งที่ควรเตรียมตัวก่อนไป  โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคณิตศาสตร์ในส่วนของแคลคูลัสนะครับ  เพราะมีปัญหาเหลือเกินในตอนแรกที่จะเข้าใจถึงความหมายของมันในรูปแบบของปัญหาในวิชาฟิสิกส์  ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดเราควรจะไม่ให้ปัญหาในด้านคณิตศาสตร์ล้วนๆมาเป็นอุปสรรคแก่เรา  โดยการศึกษาในแง่ของคณิตศาสตร์ให้แม่นๆก่อน แล้วค่อยมาเจอปัญหาตอนมาประยุกต์ในฟิสิกส์ก็พอ(บางคนเก่งๆอาจจะไม่เจอปัญหาก็ได้นะ  แต่เท่าที่เจอมาก็มีปัญหาแทบทุกคน อยู่ที่ว่าคนนั้นจะจำความได้หรือเปล่่าว่าตอนแรกกว่าเค้าจะเก่ง เค้าเจออะไรมาบ้าง)

           เสริมอีกนิด...ในการเรียนควรตั้งใจให้มาก  ถ้าคิดว่าเป็นคนไม่ชอบฟังใคร หรือสมาธิสั้นในการฟัง(ไม่ดีหรอกนะ ควรฟังได้ แต่พี่เองก็ไม่ค่อยฟังใครเหมือนกันแฮะ  T_T ไม่ดีเลย อย่าเอาเยี่ยงอย่าง(บอกตรงๆว่า จนตอนนี้เข้ามหาลัยแล้วยังไม่ฟังอาจารย์สักเท่าไหร่อยู่เลย  แต่ถ้าให้พี่ย้อนเวลากลับไปได้นะพี่จะทนฟังแน่ๆ เพราะหาอาจารย์ที่สอนได้ขนาดนี้ในประเทศไทย นอกเหนือจากในค่ายแล้วหายากจริงๆ ไม่ได้พูดเกินจริงนะ ต้องรอกาลเวลาพิสูจน์เอง)) ก็แนะนำให้อ่านตำราฟิสิกส์ของต่างประเทศมาก่อนในส่วนของเนื้อหา  แล้วมาถามอาจารย์ทีละจุดในส่วนที่ไม่เข้าใจ หรือยังไม่กระจ่างเท่าทีควรก็ได้ (ตรงนี้น่าจะยากหน่อยในภาวะแรกเริ่ม แต่ก็ควรทำได้ ยังไงก็ตามการฝึกฟังlecture ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด(มั้งนะ))

           อย่างสุดท้ายก็คือ  ถ้าน้องๆเรียนไม่รู้เรื่องนั้น  เริ่มต้นอย่าได้นำความคิดที่คนทั่วไปชอบพูดกันให้เราฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ติดหัวเรามา คือ  "อาจารย์สอนไม่รู้เรื่อง" เราควรมองดูตัวเองก่อนว่าเราตั้งใจเรียนดีหรือยัง  และบางครั้งแม้ว่าอาจารย์ท่านจะสอนดีแล้ว(อาจารย์แต่ละท่านมีดีแตกต่างกันไป  เช่น อาจารย์ปิยพงษ์จะมีconcept ที่แน่นมากๆ ไม่มีมั่ว ถ้าอาจารย์วุทธิพันธ์ก็จะออกแนวความคิดลึกซึ้ง  ปัญหาโจทย์ที่ซับซ้อน  หรืออาจารย์สุจินต์ ที่จะออกแนวโจทย์ยากมหากาฬ)  แต่เราก็ยังไม่เข้าใจ  นั่นเพราะว่าเนื้อหาที่เรียนหลายครั้งทีเดียวที่ยากเหลือเกิน ไม่อาจจะทำให้ปัญญาของผู้ฟังเข้าใจได้ในการฟังครั้งเดียว  หรืออาจจะเข้าใจได้แต่ต้องไปต่อยอดความคิดต่อสักหน่อย(แต่ละคนมีสมองต่างกัน อันนี้ต้องยอมรับ  อย่างไรก็ดีจากผลการวิจัย วิธีหนึ่งที่จะทำให้เรานำความสามารถทางสมองมาใช้ได้อย่างดีที่สุดก็คือการที่เราใช้สมาธิในการกระทำกริยาต่างๆ เช่น การฟัง  เป็นต้น)

           พิมพ์มาซะยาว  ถ้าใครคิดว่าสิ่งที่ผมแนะนำมีอะไรที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมหรือว่าความเห็นไม่ตรงกันก็บอกได้นะครับ  ผมเห็นว่าหลายครั้งวงการสนทนาของเราจำกัดในวง พวกที่เก่งแล้ว หรือไม่ก็พวกที่ชอบวิชาฟิสิกส์  แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงคนที่จะมาเก่งหรือจะมาชอบในอนาคต  ซึ่งอย่างนึงที่จะทำให้ชอบได้ก็คือทำให้วิชานี้เป็นวิชาที่สนุก  พูดอย่างตรงไปตรงมาเลย ในวัยเริ่มต้นนั้น  ถ้าทำให้คนพบว่าฟิสิกส์เป็นของง่ายได้ก็แน่นอน เค้าต้องเกิดความสนุกบ้างไม่มากก็น้อยหละ  ผมจึงได้แนะนำวิธีการที่ควรใช้ในการศึกษาไว้พอสังเขปตามที่ความรู้ความสามารถผมจะมี และเวลาเอื้ออำนวย (สังเกตนะครับ  ว่าสูตรสำเร็จคนเก่งก็คืออ่านเยอะ ฟังมากอะไรทำนองนี้  แต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะให้สูตรสำหรับคนที่กำลังจะเก่ง(ผู้เริ่มต้นนั่นเองครับ) น่าแปลกใจจริงๆ) เอาเถอะครับ ยังไงก็ตามใครไม่พอใจข้อความผม หรือมีอะไรเสนอแนะเพิ่มเติม ก็เต็มที่ครับ หุหุ
 
           สุดท้าย ขอให้น้ทุกคนโดยเฉพาะน้องๆ โชคดีครับ (รวมถึงผมที่จะสอบใน 2 อาทิตย์ด้วย หุหุ)

ปล.อาจารย์มีอะไรให้ช่วยตอนค่าย1 บอกได้นะครับ ผมต้องไปแถวนั้นพอดีตอนปิดเทอม  ยินดีเสมอ ^_^


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: Peace on September 11, 2005, 07:23:30 AM
สอบเสร็จอย่าลืมมาติวผมนะครับพี่  ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามค
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 11, 2005, 09:07:38 AM
...
ปล.อาจารย์มีอะไรให้ช่วยตอนค่าย1 บอกได้นะครับ ผมต้องไปแถวนั้นพอดีตอนปิดเทอม  ยินดีเสมอ ^_^

สนใจมาช่วยน้อง ๆ ชั่วโมงติวกับปฏิบัติการไหม  ;)


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on September 11, 2005, 11:47:17 AM
sg 24979 คือใครอะ พี่เมธีใช่รึเปล่าครับ


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: Peace on September 11, 2005, 02:33:40 PM
...
ปล.อาจารย์มีอะไรให้ช่วยตอนค่าย1 บอกได้นะครับ ผมต้องไปแถวนั้นพอดีตอนปิดเทอม ยินดีเสมอ ^_^

สนใจมาช่วยน้อง ๆ ชั่วโมงติวกับปฏิบัติการไหม ;)

ระวังพี่เค้าเอาของมาฝากนะครับ หุหุ :D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามค
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 11, 2005, 02:43:30 PM
...
ปล.อาจารย์มีอะไรให้ช่วยตอนค่าย1 บอกได้นะครับ ผมต้องไปแถวนั้นพอดีตอนปิดเทอม ยินดีเสมอ ^_^

สนใจมาช่วยน้อง ๆ ชั่วโมงติวกับปฏิบัติการไหม ;)

ระวังพี่เค้าเอาของมาฝากนะครับ หุหุ :D

จริงสิ� เอามาฝากอาจารย์วุทธิพันธุ์ด้วยนะ� ;)


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: sg24979 on September 11, 2005, 03:13:51 PM
หุหุ ของฝากอะไรกันหรอครับ ไม่เห็นรู้เรื่องเลย  อาจจะเคยรู้เรื่องในอดีตแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วหละครับ  เหลือแต่น้องpeace แหละน้าจะมาย้อนความจำพี่อยู่ได้ หุหุ  ติดสสวท.แล้ว ลุยต่อไปให้เต็มที่เพื่อมนุษยชาติ !!!!

แล้วkunka คือใครเห็นไปตั้งกระทู้แปลกๆไว้

อาจารย์ครับถ้าผมจะไปช่วยน้องๆบางวันได้มั๊ยครับ(วันที่ผมว่างช่วงบ่าย)  ถ้าได้ต้องทำยังไงครับ?Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ampan on September 11, 2005, 05:08:26 PM
ตกลง� sg24979 คือเมธี จาก เซน ใช่ม่ะ� :o� ส่วนน้อง kunka� เป็นเด็ก เซน� ขอย่อนะครับ เซน ที่ผมพูด มี เซนเดียว� �>:A


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: o0o0oo7 on September 11, 2005, 05:37:29 PM
...แล้วkunka คือใครเห็นไปตั้งกระทู้แปลกๆไว้...

กระทู้แปลกๆ นั่น ผม reply ไม่ได้� �หรือกดตรงไหนก็ไม่รู้
หรือมันเป็นอะไร.....


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ccchhhaaammmppp on September 11, 2005, 05:48:43 PM
นั่นสิ ไปตอบกระทู้ไม่ได้ งั้นผมตอบไว้ในกระทู้นี้ละกันว่าโรงเรียนที่เก่งที่สุดคือโรงเรียนที่สอนให้เด็กเป็นคนดีมากที่สุด ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามค
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 11, 2005, 06:21:05 PM
...แล้วkunka คือใครเห็นไปตั้งกระทู้แปลกๆไว้...

กระทู้แปลกๆ นั่น ผม reply ไม่ได้   หรือกดตรงไหนก็ไม่รู้
หรือมันเป็นอะไร.....

ถูกล็อคแล้ว  :police:


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ampan on September 11, 2005, 06:56:57 PM
กะแล้ว ว่าอ.ต้องไปล็อค ดีนะที่ผม เข้าไปก่อน ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: Peace on September 11, 2005, 06:59:38 PM
ผมว่าลบๆมันไปเหอะครับอาจารย์


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: tiam on September 11, 2005, 07:10:28 PM
น้องๆปีนี้เก่งกันจัง มีม.2ตั้งหลายคน  แต่ว่า ยังไม่มีม.1แฮะ สงสัยต้องรอปีหน้า อาจจามี

"แคลคูลัสสามวัน" น่าอ่าน เหอๆ


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: Peace on September 11, 2005, 07:18:58 PM
ม.2 มี 3 คนเท่าปีที่แล้วแหละ เก่งโคดๆ
ม.1 คิดซะว่าเค้าเพิ่งขึ้นมาจากประถมเองนะครับ เหอๆ

แล้วก็ขอ confirm "แคลคูลัสสามวัน" ด้วยคนครับ ทำให้รู้วิธีใช้แคลคูลัสอย่างง่ายๆ ได้ดีเลยล่ะครับ แต่ใครอ่านสามวันได้จริงๆ บอกผมด้วยนะ


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามค
Post by: NiG on September 11, 2005, 09:39:28 PM
เล่มนั้น ผมอ่านเป็นเดือนเลย ไม่แน่ใจ รู้สึกว่าจะอ่านตอนปิดเทอมใหญ่ ม.2 มั้ง
เห็นด้วยกับทั่น Peace อย่างยิ่งใครอ่าน 3 วันได้ไปกราบเลย

ป.ล. 1.จริงๆหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ให้คนที่ไม่เคยทำเข้าใจง่ายๆ แต่ถ้าจะให้ดีควรจะไปอ่านเล่มอื่นประกอบด้วย
2 ผมจะเอาบรรณานุกรมหนังสือเล่มนี้ไปลง ไว้ในกระทู้นี้ http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,154.0.html
ไปเปิดอ่านได้นะครับ สำหรับคนไหนที่รู้จักผม แล้วไม่อยากไปซื้อก้อมาขอยืมจากผมก็ได้นะครับ แต่อย่ายืมนานนัก ผมซีมาตั้ง 2 ปีแล้ว หน้าปกกะลังยับเยิน  :(


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: sg24979 on September 12, 2005, 07:54:35 PM
ถ้าใครเริ่มต้นเลยอะ แล้วอ่านจบได้ใน 3 วันนี่สุดยอด  แต่ถ้าเคยมีพื้นอยู่บ้างแต่อ่านเพื่อเสริมความรู้ว่าจะประยุกต์มันกับฟิสิกส์อย่างไรล่ะก็ อาจจะจบได้ใน 3 วัน  ถึงไงก็ตามประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าอ่านแล้วสามารถนำมันไปใช้ได้อย่างจริงๆล่ะก็ ดีครับ  อย่าสนเลยว่าต้องอ่านให้จบใน 3 วันตามชื่อหนังสือ อ่านให้เข้าใจ ให้รู้เรื่อง และนำไปใช้ได้จริงดีกว่าครับ หุหุ


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามค
Post by: NiG on September 12, 2005, 08:15:12 PM
เหนด้วยคับ  ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on September 19, 2005, 06:16:00 PM
ผมอ่านจบแล้วหนะครับ พอ dif ได้แต่ อินทริเกดไม่เป็นหนะครับ :-\


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: sg24979 on September 19, 2005, 07:01:06 PM
ผมอ่านจบแล้วหนะครับ พอ dif ได้แต่ อินทริเกดไม่เป็นหนะครับ :-\


อย่างนี้จะเรียกว่าจบดีหรอ?  มันไม่ใช่หนังสืออ่านเล่นนา จะได้อ่านผ่านๆพอจบใจความ ควรให้ได้จริงๆ  แต่ได้diff ก็คือว่าใช้ได้ขั้นนึงแล้ว พยายามต่ออีกหน่อย อาจต้องใช้ตำรามากกว่า 1 เล่ม และอาจใช้การอ่านมากกว่า 1 ครั้ง ในช่วงแรกๆ (การอ่านบ่อยๆเป็นการปรับความคิดเราให้ชินกับสิ่งที่เราจะเรียนรู้  หลายคนพบว่าฟิสิกส์ยากเกินกว่าจะเรียนรู้ได้ในช่วงแรกๆ พอเรียนไปเรื่อยๆก็จะพบว่าเริ่มทำได้เอง และหลายครั้งที่แนวคิดเราก็จะเริ่มตรงกับที่เค้าเขียน
 หรือแนะไว้ )  สิ่งนี้คงช่วยได้ไม่มากก็น้อย นั่นคือความพากเพียร  ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: toaster on September 20, 2005, 06:46:55 PM
ถ้าเข้าไปในค่ายเขาจะมีสอนแคลคูลัสรึเปล่าครับ?

แล้วถ้าเกิดไม่รู้เรื่องแคลคูลัสนี่จะเรียนรู้เรื่องไหมครับ

ตอนนี้กังวลมากเพราะซื้อหนังสือมาแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเลยอะครับ


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: Peace on September 20, 2005, 06:48:32 PM
รู้สึกว่าจะสอนแคลคูลัสจบภายใน 1 ชั่วโมงรึเปล่าครับ ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on September 20, 2005, 07:10:40 PM
อย่างนี้ก็นรกสิครับ จะไปตามทันได้ยังไงครับ


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: sg24979 on September 20, 2005, 08:22:39 PM
อย่างนี้ก็นรกสิครับ จะไปตามทันได้ยังไงครับ

ถ้าอัจฉริยะอาจจะตามทัน  แต่ตอนนั้น(สมัยม.4 ) ก็ตามไม่ทันเหมือนกัน หุหุ  ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: toaster on September 21, 2005, 01:00:18 PM
เซ็งอะ ไปศูนย์หนังสือจุฬา เขาดันบอกว่าหนังสือแคลคูลัสสามวันหมด จะเข้าอีกทีเดือนหน้า กรรมจริง :(

แล้วผมจะอ่านอะไรเตรียมไปดีหล่ะครับ


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ampan on September 21, 2005, 01:07:06 PM
ผมแนะนำว่า อ่านเล่มอื่นก็ได้ แต่ไม่ต้องซื้อ ไปยืนอ่าน ดูๆ ว่าเค้าทำอาไร อ่านหลายๆเล่ม ดูว่าเข้าอธิบายยังไง ทำความเข้าใจ
จริงๆ แล้ว แคลคูลัสสามวัน มาจากการสอน สอวน.ศูนย์ภาคใต้ เพราะฉะนั้น มันจะอธิบายไม่ยาก เลยอ่านง่าย ถ้าคุณมีรุ่นพี่ ที่เข้าค่าย ลองถามพวกเขา ดูสิ่งที่เค้าจดเค้าเรียนอาจมีประโยชน์


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามค
Post by: radical on September 21, 2005, 09:52:45 PM
ผมไปยืมหอกลางมาซีร็อกอะ ที่จิงไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ เสียไป120บาท240หน้า ซื้อจริงๆ170บาท แต่ใจร้อน ไปCUBOOKเค้าบอกต้องรอ


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: sg24979 on September 21, 2005, 10:24:15 PM
เซ็งอะ ไปศูนย์หนังสือจุฬา เขาดันบอกว่าหนังสือแคลคูลัสสามวันหมด จะเข้าอีกทีเดือนหน้า กรรมจริง :(

แล้วผมจะอ่านอะไรเตรียมไปดีหล่ะครับ

ผมไปยืมหอกลางมาซีร็อกอะ ที่จิงไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ เสียไป120บาท240หน้า ซื้อจริงๆ170บาท แต่ใจร้อน ไปCUBOOKเค้าบอกต้องรอ

ไม่น่าเชื่อว่ามีคนต้องการขนาดนี้� จริงๆถ้าศูนย์หนังสือจุฬาฯหมดนะ� แนะนำให้ลองไปหาดูที่ se-ed book ดู� ตอนนั้นผมก็ไปเจอเล่มนึงที่ se-ed central ปิ่นเกล้าอะ� แต่ต้องหาดีๆหน่อยนะ(ตอนนั้นไม่ได้กะหาเล่มนี้หรอก ไปเดินดูเล่นๆ นึกไม่ถึงว่าจะเจอ) มันอยู่แถวๆคู่มือปริญญาโทอะ(ประมาณว่าฟิสิกส์1 ไรเงี้ย ถูกจัดไปอยู่หมดเลย)� ทั้งหมดนี้คือแนะนำว่าหาตามร้านเล็กๆอาจจะหาได้ง่ายกว่าตามร้านยอดนิยมอย่างศูนย์หนังสือจุฬาฯนั่นเอง

แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆแล้ว� เล่มอื่นๆก็อ่านได้ไม่เลวนะ� อาจจะเป็น� "Integral และการประยุกต์"และ "อนุพันธ์และการประยุกต์" ของอาจารย์� จินดา� อาจริยะกุล ของมหิดล� หรืออาจจะเป็นแคลคูลัสหนึ่งของ จุฬาฯ ก็ดีนะครับ� ทั้งสองเล่มจะมีบทการประยุกต์ที่ออกแนวฟิสิกส์อยู่แล้ว

แต่หากต้องการจริงๆสำหรับแคลคูลัสสามวันก็อาจจะลองถามรุ่นพี่ดูก็ได้ครับ

ปล.ทุกเล่มดีเหมือนกันหมด� สำคัญที่เราอ่านแล้วเข้าใจ !!!!!!!!


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on September 22, 2005, 07:35:44 PM
พี่ sg24979 ผมจำได้พี่เคยติวcal ให้ผมตอน ม.2 หรือ 3 นี่แหละติวได้ไม่ถึงอาทิดก็ไปไหนแล้วไม่รู้ อย่างนี้ผมจะรู้เรื่องมั้ยนี่  :'( :'( (ปล.ตอนนั้นพี่ติวกับนิสิตแพทย์จุฬาปัจจุบัน)


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ampan on September 22, 2005, 08:04:57 PM
ร้าน se-ed สามารถ ถามเค้าได้ว่า สาขาไหนยังมีเหลือ ลองดูครับ


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: sg24979 on September 22, 2005, 09:50:02 PM
พี่ sg24979 ผมจำได้พี่เคยติวcal ให้ผมตอน ม.2 หรือ 3 นี่แหละติวได้ไม่ถึงอาทิดก็ไปไหนแล้วไม่รู้ อย่างนี้ผมจะรู้เรื่องมั้ยนี่ :'( :'( (ปล.ตอนนั้นพี่ติวกับนิสิตแพทย์จุฬาปัจจุบัน)

อืมม ตอนนั้น(ปีที่แล้ว)มันเป็นช่วงที่พี่ต้องเข้าค่ายสสวท. ช่วงเดือนธันวาคมพอดี  แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานพี่ก็สอบ(ตอนนั้นเนื่องจากกำลังจะมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนจึงจัดสอบให้ก่อนระดับชั้นอื่นๆ)  พี่เลยไม่ได้ไปโรงเรียน  การนำแคลคูลัสสู่ม.ต้น เลยไม่จบหลักสูตรที่มันควรจะจบ T_T 

ต่อไปก็หวังว่าน้องจะไปรับความรู้  ต่อยอดสิ่งต่างๆที่น้องมีอยู่ในตัวของน้อง  ในค่ายสอวน. โดยมีอาจารย์ที่เก่งกาจช่วยกันชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้เอง(สำคัญคือเปิดใจรับ)   ถ้าเป็นได้พี่คงมีโอกาสได้สอนน้องอีกสักวัน เท่าที่ความรู้พี่มีพอจะสอน  ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามค
Post by: NiG on September 22, 2005, 10:26:39 PM
ผมคิดว่าอย่าไปซีเรียสเรื่องแคลมากนักเลย
มีคนเคยบอกว่า"นักฟิสิกส์เรียนคณิตศาสตร์เพื่่อให้ใช้คณิตศาสตร์ให้น้่อยที่สุด"
ควรจะนึกให้ได้ว่า เราเรียนแคลไปเพื่ออะไร
ถ้าหากว่าอ่านไม่ทันจริงๆ ก็ดูที่อาจารย์สอนไปก็ได้ แล้วก้อกลับมาทบทวนที่บ้าน
ก็ได้ไม่เสียหาย อย่าไปคิดว่าจะต้องอ่านหมดเล่มภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์เลยครับ
เพราะเราอาจจะไม่เข้าใจที่เราอ่านจริงๆก็ได้ สำหรับผมที่อ่านยังไงก็อ่านไม่ทางทัน ที่ดีลองอ่านไปคร่าวๆ พอจับ concept ของมันให้ได้ แล้วมาฟังที่อาจารย์เค้าสอนแล้วกันครับ

ป.ล.เอาแค่ diff กะ อิมทริเกรตฟังก์ชั่นง่ายๆได้ก็พอแล้ว


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: sg24979 on September 22, 2005, 11:23:30 PM
ผมคิดว่าอย่าไปซีเรียสเรื่องแคลมากนักเลย
มีคนเคยบอกว่า"นักฟิสิกส์เรียนคณิตศาสตร์เพื่่อให้ใช้คณิตศาสตร์ให้น้่อยที่สุด"
ควรจะนึกให้ได้ว่า เราเรียนแคลไปเพื่ออะไร
ถ้าหากว่าอ่านไม่ทันจริงๆ ก็ดูที่อาจารย์สอนไปก็ได้ แล้วก้อกลับมาทบทวนที่บ้าน
ก็ได้ไม่เสียหาย อย่าไปคิดว่าจะต้องอ่านหมดเล่มภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์เลยครับ
เพราะเราอาจจะไม่เข้าใจที่เราอ่านจริงๆก็ได้ สำหรับผมที่อ่านยังไงก็อ่านไม่ทางทัน ที่ดีลองอ่านไปคร่าวๆ พอจับ concept ของมันให้ได้ แล้วมาฟังที่อาจารย์เค้าสอนแล้วกันครับ

ป.ล.เอาแค่ diff กะ อิมทริเกรตฟังก์ชั่นง่ายๆได้ก็พอแล้ว

ลองไปคุยกับอาจารย์วุทธิพันธ์อย่างนี้ในค่ายดิ  ไม่ก็ถามอาจารย์ว่า "อาจารย์ครับ ทำไมเราต้องใช้แคลคูลัสด้วยล่ะครับ"  :o อาจจะได้คำตอบที่น่าสนใจก็ได้นะ หุหุ  ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ampan on September 22, 2005, 11:53:29 PM
ลองดูนะ G ถามเสร็จแล้วเอาคำตอบมาลงด้วยพี่อยากรู้� �;D
แต่ แคล(คณิตศาสตร์อื่นๆด้วย) ก็สำคัญต่อการก้าวหน้าทางฟิสิกส์ เพราะหากเราไม่มีมัน เราอาจเพียงแค่นั่ง ดูๆ ว่า มันเป็นอย่างไร ทำอะไรไม่ได้มาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ฟิสิกส์ก็ไม่ใช่ เลขทั้งหมด เลขก๋ไม่ใช่ ฟิสิกส์ (ถ้าไม่นับอะไรแปลกๆช่วงหลังๆ) เพราะฉะนั้น อย่าคิดมาก ::)


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: sg24979 on September 23, 2005, 09:30:27 AM
ลองดูนะ G ถามเสร็จแล้วเอาคำตอบมาลงด้วยพี่อยากรู้   ;D
แต่ แคล(คณิตศาสตร์อื่นๆด้วย) ก็สำคัญต่อการก้าวหน้าทางฟิสิกส์ เพราะหากเราไม่มีมัน เราอาจเพียงแค่นั่ง ดูๆ ว่า มันเป็นอย่างไร ทำอะไรไม่ได้มาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ฟิสิกส์ก็ไม่ใช่ เลขทั้งหมด เลขก๋ไม่ใช่ ฟิสิกส์ (ถ้าไม่นับอะไรแปลกๆช่วงหลังๆ) เพราะฉะนั้น อย่าคิดมาก ::)

นั่นดิ พี่ampan ผมก็อยากจะรู้เหมือนกัน  คุ้นๆว่ามีใครเคยไปถามสักคน ได้คำตอบที่น่าสนใจทีเดียวล่ะ  ;D   ฟังแล้วเพลินดี แต่ก็ได้ข้อคิดพอสมควร >:A

จะได้รู้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไร  การทำอะไรอย่างมีจุดหมายเป็นสิ่งที่ดี ?! 


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: psaipetc on September 23, 2005, 11:04:15 AM
Calculus สำคัญมากสำหรับการเข้าใจกฏเกณท์ธรรมชาติ
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากมายถูกเขียนใน "ภาษา" calculus นี้
ถ้าไม่รู้ ก็เหมือนคนพยายามอ่านร้อยกรองภาษาไทยแต่ไม่รู้จักพยัญชนะและคำศัพท์

http://en.wikipedia.org/wiki/CalculusTitle: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: sg24979 on September 23, 2005, 05:23:09 PM
Calculus สำคัญมากสำหรับการเข้าใจกฏเกณท์ธรรมชาติ
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากมายถูกเขียนใน "ภาษา" calculus นี้
ถ้าไม่รู้ ก็เหมือนคนพยายามอ่านร้อยกรองภาษาไทยแต่ไม่รู้จักพยัญชนะและคำศัพท์

http://en.wikipedia.org/wiki/Calculusเปรียบได้เห็นภาพเลยครับอาจารย์  เราควรให้เด็กๆที่เรียนฟิสิกส์ และแคลคูลัส ได้ทราบว่าเรียนไปเพื่ออะไร  เค้าจะได้รู้สึกกว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่มีความหมายอยู่  หลายคน(รวมถึงผมในตอนแรก)  ไม่รู้ว่าทำไมต้องเริ่มอย่างนี้ ทำไมต้องไปทำอย่างนั้น  การรู้ว่าทำเพื่ออะไรคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ?  หรือใครคิดว่ายังไง ?


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ampan on September 23, 2005, 07:08:01 PM
เข้ามาแจม ด้วย� ;D�
อ่อจะบอกน้องๆ ที่จะเข้าค่ายนะ ว่า อย่าตื่นตกใจอะไรให้มาก เพราะผมเคย เรียนไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องปกติครับ จำได้ว่า เคยนั่งร้องไห้ด้วย ตอนเข้าม.สี่ เพราะเรียนไม่รู้เรื่อง ตอนที่เค้า ติวช่วงบ่ายก็ ไม่รู้จะทำอะไร คิดไม่ออก ไม่เข้าใจเลย แต่ละคน ก็วิ่งไปถามอาจารย์ว่า อย่างนี้ อย่างนั้น ผมก็หันไปมอง เพื่อนผมแล้ว ก็ร้องไห้ ผมพูดว่า ผมอาจมาผิดที่ ก็ได้
แต่ สุดท้ายผมก็สอบเข้าค่าย สองได้ เพราะฉะนั้น อย่าคิดอะไรมาก ไม่ต้องไปสนใจใคร เราคือเราครับ� :D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: MwitStu. on September 23, 2005, 10:11:12 PM
เห็นด้วยครับ
ปีที่แล้วผมเข้าไปในค่ายเรียนรู้เรื่องแค่วันแรกวันเดียว แล้วเวลาติวก็อยากร้องไห้เพราะไม่รู้เรื่อง
ขอให้ทุกคนพยายามให้มากที่สุดนะครับ ถึงไม่ได้เข้าค่ายต่อไป ปีหน้าก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมา


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามค
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 23, 2005, 10:21:59 PM
...ผมเคย เรียนไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องปกติครับ จำได้ว่า เคยนั่งร้องไห้ด้วย ตอนเข้าม.สี่ เพราะเรียนไม่รู้เรื่อง ตอนที่เค้า ติวช่วงบ่ายก็ ไม่รู้จะทำอะไร คิดไม่ออก ไม่เข้าใจเลย แต่ละคน ก็วิ่งไปถามอาจารย์ว่า อย่างนี้ อย่างนั้น ผมก็หันไปมอง เพื่อนผมแล้ว ก็ร้องไห้ ...

เห็นด้วยครับ
ปีที่แล้วผมเข้าไปในค่ายเรียนรู้เรื่องแค่วันแรกวันเดียว แล้วเวลาติวก็อยากร้องไห้เพราะไม่รู้เรื่อง
...

ท่านที่ร้องไห้ทั้งสองมีอะไรจะแนะนำว่าควรจะปรับปรุงการสอนตรงไหนบ้างหรือไม่ รุ่นน้องจะได้ไม่ต้องร้องไห้ในปีนี้  หรือว่าควรทำให้ร้องไห้กันมากกว่านี้ จะได้มีคนติดเข้าค่ายสสวท.กันมากขึ้น  ;)


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามค
Post by: NiG on September 23, 2005, 10:40:41 PM
อาจารย์อย่าดีกว่าครับ ไอ้คนหลังมันซาดิสต์
จะมีซักกี่คนกันที่ ตกสอวน ค่าย 1 แล้วติด สอวน ปีต่อไปเลย
เฮ่อๆ ผมก็เจอหลายๆคนนะครับที่ร้เองไห้ตอน ค่าย 1 แล้วก็ไม่ได้กลับมาเข้า สอวน หรือสสวทอีกเลย

ผมว่าที่อาจารย์สอนก็โอเคแล้วแหละครับ เพียงแต่ว่าบางทีเนื้อหาก็สอนเร็วไปในบางช่วงเหมือนกัน
แต่ผมชอบตอนทำโจทย์ ผมว่ามันเปิดกว้างดี โหดด้วย บางคนก็ร้องไห้ บางคนก็ฮึดสู้ขึ้นมายังจำได้เลยปีที่แล้ว ตอนนั่งกะ BDStuวันที่มีคนบอกผมว่า "สปีดแค่เนี้ยไม่ผ่านค่าย1หรอก"
ผู้เห็นเหตุการณ์จำได้มั้ยเอ่ย ;D
ถ้าวันนั้นคนๆนั้นไม่พูดประโยคนี้ปีที่แล้วผมอาจจะไม่ติดค่าย 2 ก็ได้


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามค
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 24, 2005, 08:32:28 AM
...
ผมว่าที่อาจารย์สอนก็โอเคแล้วแหละครับ เพียงแต่ว่าบางทีเนื้อหาก็สอนเร็วไปในบางช่วงเหมือนกัน
แต่ผมชอบตอนทำโจทย์ ผมว่ามันเปิดกว้างดี โหดด้วย บางคนก็ร้องไห้ บางคนก็ฮึดสู้ขึ้นมายังจำได้เลยปีที่แล้ว ตอนนั่งกะ BDStuวันที่มีคนบอกผมว่า "สปีดแค่เนี้ยไม่ผ่านค่าย1หรอก"
ผู้เห็นเหตุการณ์จำได้มั้ยเอ่ย ;D
ถ้าวันนั้นคนๆนั้นไม่พูดประโยคนี้ปีที่แล้วผมอาจจะไม่ติดค่าย 2 ก็ได้

บางทีสิ่งสำคัญอาจไม่ใช่การให้ความรู้ แต่เป็นการทำอย่างไรให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ และ"สู้"


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: sg24979 on September 24, 2005, 12:14:26 PM
...

บางทีสิ่งสำคัญอาจไม่ใช่การให้ความรู้ แต่เป็นการทำอย่างไรให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ และ"สู้"

เห็นด้วยครับ เพราะเด็กที่เก่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีความพยายามที่จะเรียนด้วยกันทั้งนั้น  โดยที่อาจารย์ก็จะเป็นผู้เปิดทางสว่างให้ในบางจุดที่ติดขัด  ดังนั้นเราพอเห็นภาพเลยว่าการมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จะทำให้คนนั้นประสบความสำเร็จในการศึกษาได้  สิ่งนี้จะทำให้เด็กก้าวหน้าได้ดี


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: NiG on September 24, 2005, 03:25:25 PM
เห็นด้วยครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยครับที่ทำให้ผม สู้
ถึงผมจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรก็เหอะ

 >:A >:A >:A >:A


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามค
Post by: ampan on September 24, 2005, 04:09:26 PM
จะมีซักกี่คนกันที่ ตกสอวน ค่าย 1 แล้วติด สอวน ปีต่อไปเลย
เฮ่อๆ ผมก็เจอหลายๆคนนะครับที่ร้เองไห้ตอน ค่าย 1 แล้วก็ไม่ได้กลับมาเข้า สอวน หรือสสวทอีกเลย

ขอตรงนี้ก่อน พี่เห็นเยอะ อย่างเพื่อนที่อยู่อัสสัมชัน ก็หลุดไป ตอนม.สี่ (สอวนฺ) แล้วมันก็มาเจอกับพี่ที่ สอวน.ม.ห้า พอเข้าสสวท มันก็เข้าไปรอบ สิบห้าคนได้ :'( ซึ่งพี่ไม่ได้เข้า
เพราะฉะนั้น มีครับหลายคนด้วย แล้วพวกนี้ จะขยันน่ากลัว ;D
มาต่อเรื่องที่ร้องไห้ คือการเข้าค่ายไป มันมีคนอยู๋สอง แบบ หนึ่งคือรู้มาบ้าง กับไม่รู้  (เราจะตัดพวกอัจฉริยะออกไป) ซึ่งเมื่อพื้นฐานไม่เท่ากัน ช่วงแรกๆพวกไม่รู้จะอาการหนัก แบบรอแร่ เหมือนกับผมในตอนนั้น ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่า ร.ร.ผมเป็นหลักสูตรเก่า(ในอดีต ตอนนี้เปลี่ยนแล้ว) เรียนเรื่องคลื่นในเทอมแรก พอปิดเทอมเข้าค่ายสอวน. เราก็เจอกลศาสตร์ ซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้อะไรเลย ช่วงแรกๆเรื่องการเคลื่อนที่ก็ยังไหว แต่พอกฎนิวตัน ก็นั่งเงียบ ไม่รู้เรื่องเลย มันก็เลยทำอะไรไม่ได้  

การจะทำโจทย์ข้อหนึ่ง เราจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์จึงจะแก้หาคำตอบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งปัญหาที่พบโดยมาก
หนึ่งคือ ยังไม่มีความรู้ฟิสิกส์ในภาพรวม(หมายถึงเข้าใจว่าหลักการนี้เป็นเช่นไร) ทำให้นำไปใช้ไม่ได้
สอง คือ ปัญหาในการใข้คณิตศาสตร์ พอรู้ว่าเราจะใช้หลักการทางฟิสิกส์อันไหนแก้แล้ว ต่อมาคือ เราจะแก้อย่างไร?? (ผมเองก็เป็นตรงนี้)

เพราะฉะนั้น การสอนที่ดี ต้องครอบคลุมสองปัญหานี้ ครับ ซึ่งการสอนของอ.ปิยพงษ์ ดีนะครับแต่ว่า การที่เราจะนั่งคิดเองโดยระยะเวลาสั้นๆ มันยากครับ เราต้องแนะ ต้องนำทางเพื่อเด็กๆจะได้ไม่หลงทาง
สมมติว่ามีโจทย์ยากๆ หนึ่งข้อ เด็กอาจจะไม่รู้ว่าเริ่มตรงไหน เราก็ต้องป้อนโจทย์ที่ง่าย กว่า แต่ทำให้เห็นภาพของโจทย์ยาก ให้ทำ ค่อยๆให้ (อีกอย่างคงต้องคำหนึ่งถึงความรู้ที่เด็กมีด้วย) :D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: sg24979 on September 24, 2005, 10:27:29 PM
พอพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้นึกอะไรบางอย่างตอนค่ายที่ 2 ของสอวน.ได้ มันเป็นอดีตที่เกือบจะลืมไปแล้วนะนี่(ขนาดนั้น)

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ตอนนั้นผมได้ไปแข่งฟิสิกส์แห่งชาติ โดยการติดค่าย 2 ก็เพราะอาจารย์ปิยพงษ์นั่นเอง เรื่องมีดังนี้

ตอนนั้นมีอาจารย์อีกคนมาสอนในค่ายแล้วทิ้งโจทย์เอาไว้ให้  เป็นโจทย์เกี่ยวกับทรงกลมรัศมี r สั่นเป็นSHM ในอ่างทรงกลมรัศมี R  (หลายคนคงเคยทำ)  บังเอิญเหลือเกินว่าโจทย์ข้อนั้นผมเคยทำแล้ว   แต่ ...วิธีการที่ผมได้คำตอบมานั้นมันผิด  เพราะผมดันไปยึดความสัมพันธ์เก่าๆ  โดยตอนแรกที่อาจารย์ดูวิธีทำที่ผมทำ อาจารย์ก็บอกว่าผิด ซึ่งเป็นธรรมดาอยู่เองที่ผมจะไม่เชื่อ (ด้วยตอนนั้นมีความคิดอยู่ผิดๆว่า  ถ้าคำตอบถูก ไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีไหนก็ตาม  วิธีที่ทำให้ได้มานั้นก็ต้องถูกด้วย ไม่งั้นคำตอบมันจะแม่นได้ไง )  จึงถกกับอาจารย์ แล้วอาจารย์จึงให้ไปนั่งคิด  วันรุ่งขึ้นอาจารย์ก็เอาวิธีทำที่ถูกมาเฉลยในห้องเรียน ตั้งแต่เช้าเลย  ซึ่งพอผมเห็นแว่บแรกก็คิดว่า  "ในเมื่อคำตอบมันเหมือนกันแล้วทำไมต้องไปทำให้ยุ่งยากงั้นด้วย  วิธีทำเราก็ถูกน่า "   และผมก็ยังเข้าไปบอกกับอาจารย์เช่นเคยว่าวิธีทำผมถูก   ผมเจอหน้าอาจารย์ก็ยังถามเสมอว่า แล้วมันผิดยังไงล่ะครับ  อาจารย์ก็แนะมาให้ไปคิด แต่ด้วยความมั่นใจและความเห็นผิดในตอนนั้นก็ฟังแค่ทวนลม ไม่ได้คิดอะไรหรอก   จนหลายๆครั้งเข้าอาจารย์จึงได้บอกอะไรผมประโยคหนึ่ง  ที่ทำให้ผมสำนึก และนำความเห็นผิดออกไปไกลตัวตั้งแต่นั้น  คือ  "การคิดอย่างนี้  มันแสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่าง ทำไมเราไม่หัดเปิดรับสิ่งใหม่ๆบ้าง " (อาจมีตกหล่นไปบ้าง แต่โดยเนื้อหาเป็นเช่นนี้เลยครับ) นี่ทำให้ผมคิดได้ และก็กลับไปอ่านtextครั้งแรกในชีวิตเลยครับ (ทั้งที่text เล่มนั้นก็ซื้อตั้งแต่ก่อนเข้าค่าย 1 ด้วยซ้ำ)  และผมก็พบว่ามันไม่ยากอย่างที่คิด :o  แต่ก็ไม่ง่ายเกินไปนัก  :laugh:

จากเดิมทีก่อนเข้าค่าย 2 นั้นผมคิดแน่ๆว่าตกค่ายชัวร์ๆ เพราะตอนเข้าจากค่าย 1 มาค่าย 2 ผมได้อันดับที่ 24 ในของชั้นไม่เกิน ม.4  แล้วตอนค่าย 2 ต้องไปตัดกับม..5ด้วย โดยรับเพียงแค่ 18 คน!!  แต่สุดท้ายด้วยคำพูดนั้นผมก็ฮึดสู้ จนกระทั่งผ่านไปได้  และพัฒนาตนเองไม่ให้มีความเห็นผิด และไม่ยอมรับความคิดใหม่ๆจากคนอื่นเช่นนั้นอีก  >:A

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ ที่จะได้จากในค่าย  มีอีกมากมายให้สัมผัส  ขอเชิญผู้ที่มีโอกาสได้เข้าค่าย ได้เข้าไปเรียนรู้  และเพิ่มเสริมประสบการณ์ของตนเองให้มากขึ้น ตามที่วาสนาแต่ละคนจะพึงมีละกันครับ ;D


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ampan on September 24, 2005, 11:53:36 PM
เมธี อย่าลืมนะ คนเก่งนะ ถูกกระตุ้นนิดๆ ก็เก่ง เอะ หมายความว่าไง คืองี้ครับ อย่างผมไม่เก่ง ยังไงก็เป็นคนไม่เก่ง >:A ส่วนคนเก่งนะ อาจไม่รู้ แนะให้รู้ ก็รู้พัฒนาต่อได้ ::)


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: sg24979 on September 25, 2005, 03:35:12 PM
เมธี อย่าลืมนะ คนเก่งนะ ถูกกระตุ้นนิดๆ ก็เก่ง เอะ หมายความว่าไง คืองี้ครับ อย่างผมไม่เก่ง ยังไงก็เป็นคนไม่เก่ง >:A ส่วนคนเก่งนะ อาจไม่รู้ แนะให้รู้ ก็รู้พัฒนาต่อได้ ::)


เหอๆ คือผมเองเดิมก็ไม่ใช่คนเก่งนะครับ  แต่ตอนนี้ก็ดีกว่าตอนนั้นแหละ  ซึ่งก็ยังไม่เก่งอยู่ดี 

ไม่ว่าอย่างไรผมก็คิดว่า  คนที่ไม่เก่งวันหนึ่งอาจจะเก่งก็ได้  อย่างนักเรียนในค่ายที่ได้เหรียญทองระดับนานาชาติคนหนึ่ง  จากที่ฟังมาตอนม.ต้นเค้าก็เคยเป็นคนไม่เก่งนะครับ แต่ม.ปลายเค้าก็ได้พัฒนาจนประสบผลได้อย่างปัจจุบัน  นั่นเป็นการบ่งว่า จริงๆแล้วเด็กหลายๆคนที่ผลการเรียนไม่ได้ดีนั้น เค้าอาจจะเป็นคนที่สามารถจะเก่งแบบสุดๆเลยก็ได้ ถ้าได้รับการชี้แนะอย่างถูกวิธี  ผลนี้น่าจะนำไปพิจารณาเพื่อสร้างวิธีการพัฒนาคุณภาพของผู้ศึกษาในระดับเริ่มต้นนะครับ  ;D

Noteนิดหนึ่ง: แต่อย่างบางคนเก่งมาตั้งแต่แรกเลยก็มีนะครับ  อย่างรุ่นน้องผมน้องpeace เป็นต้น  เพียงแค่ชี้แนะแนวทางให้นิดหน่อยก็ทำให้เก่งได้อย่างมาก  นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีความสามารถอยู่แล้วตั้งแต่ต้น


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: NiG on September 25, 2005, 04:12:04 PM
Noteนิดนึง: แต่อย่างบางคนเก่งมาตั้งแต่แรกเลยก็มีนะครับ อย่างรุ่นน้องผมน้องpeace เป็นต้น เพียงแค่ชี้แนะแนวทางให้นิดหน่อยก็ทำให้เก่งได้อย่างมาก นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่มีความสามารถอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
เหนด้วยๆ  >:A >:A


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: Peace on September 25, 2005, 05:24:46 PM
ซะงั้นอะ ผมก้อเป็นคนธรรมดาเหมือนคนอื่นแหละครับ เพียงแต่ผมโชคดีได้เข้าค่ายสองตอนม.3(ตอนนั้นโชคดีจริงๆนะ) เข้าไปก็เรียนไม่รู้เรื่องหรอก
แต่ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาบ้างกว่าม.3 คนอื่นในตอนนั้น พอกลับมาเข้าตอนม.4(หลังจากที่เละตอนปลายค่ายสอง 46) ก็อาจจะได้เปรียบคนอื่นนิดนึง
แต่สุดท้ายแล้วก็ได้เท่าๆ กับคนอื่นๆ แหละครับ

ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดหรอกครับ
"Genius is 1% inspiration, and 99% perspiration." ;)


Title: Re: ผลสอบฟิสิกส์สอวนค่าย 1 ปีการศึกษา 2548-4 ระดับชั้นไม่เกินม.4 ไม่ได้เรียงตามคะแนน
Post by: ampan on September 25, 2005, 10:09:27 PM
กลายเป็น หัวข้อเรื่องอัจฉริยะ ของ  Peace  555 แต่ไม่ว่าอย่างไร ก็ สู้ ต่อไปนะ น้องๆทั้งหลาย พี่เป็นกำลังใจเสมอ  ;D