mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ของไหล => Topic started by: PhysicNewbie on July 25, 2007, 12:04:32 PMTitle: อัตราไหล และ เกรเดียนต์ของความดัน
Post by: PhysicNewbie on July 25, 2007, 12:04:32 PM
รัศมีเฉลี่ยของเส้นเลือด arteriole = 1\times 10^{-2} \mbox{ m} ถ้ารัศมีของเส้นเลือดลดลง 10%
 1.อัตราไหลของเลือดจะเป็นกี่เท่าของอัตราไหลเดิมถ้าเกรเดียนต์องความดันมีค่าเท่าเดิม
 2.เกรเดียนต์ของความดันจะเป็นกี่เท่าของเกรเดียนต์เดิมถ้าอัตราไหลมีค่าเท่าเดิม

ช่วยหน่อยครับคิดไม่เป็น


Title: Re: อัตราไหล และ เกรเดียนต์ของความดัน
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 25, 2007, 01:43:30 PM
ใช้กฎของ Poiseuille  โดยที่ เกรเดียนต์ของความดันคือผลต่างความดันสองปลายหารด้วยระยะห่างระหว่างสองปลาย  ;D