mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: last on July 04, 2005, 12:32:33 AMTitle: กฎข้อที่1ของนิวตัน
Post by: last on July 04, 2005, 12:32:33 AM
วัตถุที่ไม่มีแรงกระทำจะเคลื่อนที่ต่อเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่
ทำไมต้องเป็นเส้นตรง ???


Title: Re: กฎข้อที่1ของนิวตัน
Post by: I am wathan on July 04, 2005, 11:01:51 AM
Velocity is vector, so it compose magnitude and direction.

Constant velocity mean that both its magnitude and direction are constant.

It doesn't change in direction. So that, the mass will move with uniform motion in straight line.


Title: Re: กฎข้อที่1ของนิวตัน
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 08, 2005, 01:06:20 PM
วัตถุที่ไม่มีแรงกระทำจะเคลื่อนที่ต่อเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่
ทำไมต้องเป็นเส้นตรง ???


พระเจ้าชอบของง่าย ๆ  :o


Title: Re: กฎข้อที่1ของนิวตัน
Post by: o0o0oo7 on September 14, 2005, 12:36:31 AM
ถ้ากรอบความเฉื่อย เคลื่อนโค้งๆ อยู่หละ


Title: Re: กฎข้อที่1ของนิวตัน
Post by: gigadot on September 14, 2005, 07:37:18 AM
ถ้ากรอบความเฉื่อย เคลื่อนโค้งๆ อยู่หละ

มันก็ไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉื่อยสิครับ


Title: Re: กฎข้อที่1ของนิวตัน
Post by: NiG on September 14, 2005, 05:40:31 PM
พี่ก้อบอกไปเองว่า วัตถุที่ไม่มีแรงกระทำ จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ (ซึ่งก็เป็นเส้นตรงอยู่แล้ว)เป็นเส้นตรง
ถ้าความเร็วคงที่แล้วไม่เป็นเส้นตรงมันก็ไม่คงที่สิครับ
ป.ล.ความเร็วเป็นเวคเตอร์


Title: Re: กฎข้อที่1ของนิวตัน
Post by: last on September 15, 2005, 01:38:55 PM
มองปัญหาในอีกมุมก็คือว่า เมื่อไม่มีรงมากระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุจะเคลื่อนที่ต่อเป็นเส้นตรง


แล้วรู้ได้อย่างไรว่ :oาความเร็วต้องคงที่


Title: Re: กฎข้อที่1ของนิวตัน
Post by: ampan on September 15, 2005, 04:46:26 PM
เอ่ คือว่า เหมือนข้อสรุปคุณผิดนะ last ในเรื่อง ตรรกศาสตร์บอกเราว่า ถ้า Aแล้ว B เป็นจริงแล้ว ไม่จำเป็นต้อง Bแล้ว A จะเป็นจริง จากกฎข้อที่ หนึ่ง เราบอกว่าความเร็วคงที่ เมื่อแรงลัพธ์เป็นศูนย์ แล้วจากผลของความเร็วคงที่ เราทราบว่ามัน ต้องเป็นเส้นตรง >:A


Title: Re: กฎข้อที่1ของนิวตัน
Post by: gigadot on September 15, 2005, 04:52:08 PM
แรงลัพธ์ คือ มวล คูณ อัตราการเปลี่ยนความเร็ว

ถ้ามวลไม่เป็นศูนย์ แล้วแรงเป็นศูนย์ แสดงว่าอัตรการเปลี่ยนความเร็วเป็นศูนย์

ส่งผมให้ความเร็วไม่เปลี่ยน แสดงว่าความเร็วคงที่ ต้องคงที่ทั้งขนาดและทิศทาง